Решение от заседание на КФН от 28.11.2007 г.

На свое  заседание от 28.11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на  “КТБ Асет Мениджмънт”  АД. Основни акционер в дружеството са „Корпоративна търговска банка” АД с 51% от капитала, „Тераджуни” ЕООД с 16.33%, Орлин Русев с 16.34% и Траян Кършутски с 16.33%. Председател на СД и изпълнителен директор е Траян Кършутски.
“КТБ Асет Мениджмънт”  АД следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал за учредяването му е изцяло внесен.

2. Одобри търгово предложение от “Драфт” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД на акции на “ЕАЗ” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 3.78 лв.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на “Агро Финанс” АДСИЦ. Емисията е в размер на 16 137 954 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.20 лв. всяка. Емисията акции ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.