Вноската на застрахователите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава непроменена

На днешното си заседание, 30.11.2023 г., КФН, по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, взе решение за определяне на размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС.  Със същото решение КФН определи и размера и на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства. Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 12.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Вноската към Обезпечителния фонд беше 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.
 
По предложение на Съвета на Гаранционния фонд, вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.
 
Общо вноската към ГФ на всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.
 
Предстоящото издаване на решението КФН бе оповестено на 17.10.2023 г. чрез публикуване на  проекта на решението на интернет страницата на КФН, като отделни съобщения бяха изпратени до представителните асоциации на застрахователите, застрахователи, които не членуват в представителните организации, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. На всички заинтересовани лица бе даден срок от един месец, изтекъл на 17.11.2023 г., за представяне на писмени предложения и възражения по проекта на решение. В този срок в КФН не са постъпили предложения и възражения и не са предоставени други доказателства.

Взетото днес решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му.

Решения от заседание на 30.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Еврохолд България“ АД.

Емисията е в размер на 40 000 000 евро, разпределени в 40 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100002224, с единична номинална стойност 1 000 евро, издадени на 08.03.2022 г. и с падеж на 08.03.2029 г., с фиксиран лихвен процент в размер на 3,25%, платим на годишна база, с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява представеното допълнение към договор за възлагане на дейности, сключен между „Софарма имоти“ АДСИЦ и трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. По предложение на Съвета на Гаранционния фонд (ГФ), вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Общо вноската към ГФ на всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.

 4. Утвърждава „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ /БАЕЗ/ ЕАД.

5. Изпраща писмо до „Застрахователна компания ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да разшири дейността си на територията на Италия, Франция, Хърватия, Испания, Португалия, Кипър и Гърция, при условията на свободата на предоставяне на услуги.

6. Прекратява производството, образувано във връзка с намерението на ЗАД „Алианц България“ АД да извършва дейност в Румъния, при условията на свободата на предоставяне на услуги.

КФН – домакин на работна среща с европейския регулатор EIOPA

По покана на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Бойко Атанасов, на 30 ноември, в сградата на КФН, се проведе работна среща с експерти от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Г-н Патрик Ходжес, директор на дирекция „Надзор“ в EIOPA, разговаря с г-н Атанасов и с г-н Владимир Савов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. По време на срещата бяха обсъдени принципите, тенденциите и стратегическото партньорство, залегнали в двустранните отношения между двете институции, които имат за цел да насърчат обмена на добри европейски надзорни практики и идеи за по-устойчива регулаторна среда за застрахователния и осигурителен сектор в страната.

Срещата продължи с работна сесия между експертите на EIOPA и представители от управление „Застрахователен надзор“, посветена на методологията за постигане на набелязаните стратегически цели.

Партньорството между КФН и EIOPA е споделен ангажимент за проактивно сътрудничество, което се позовава на взаимосвързаността на финансовата система на Европа и значимостта на общите регулаторни подходи. Чрез бъдещи съвместни инициативи двете организации ще се фокусират върху двупосочния обмен на знания, участия в събития и съвместни проучвания за успешни иновативни стратегии, доказали ефективността си за повишаване на стабилността на двата сектора в полза на потребителите.

„За нас е от изключително значение да стоим стабилно и заедно на моста на партньорството, изграден с EIOPA. В епохата на дигитализацията и технологиите нарастващият надзорен интегритет е от решаващо значение за справяне със сложните предизвикателства, пред които всекидневно е изправена европейската финансова система, включително тази в България. Убеден съм, че Комисията за финансов надзор, като част от голямото и обединено европейско семейство от регулатори, чрез споделяне на най-добри практики и последваща координация, ще допринесе за хармонизирана регулаторна среда“, заяви г-н Атанасов.

Решения от заседание на 28.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 9 000 000 лева, разпределени в 9 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100019236, с единична номинална  стойност 1 000 лева, издадени на 11.07.2023 г. и с падеж на 11.07.2031 г., с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-малко от 3,60% и не повече от 5,50%.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява член на управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД.

3. Признава придобитата от Емил Янчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

Публична консултация на Европейската комисия относно някои аспекти на Директивата за правата на акционерите

Европейската комисия проучва оценката на прилагането на някои аспекти на Директивата за правата на акционерите (SRDs), с цел да определи дали въведените изменения от 2017 година са подходящи и да направи препоръки за бъдещи подобрения. Проучването също така разглежда възможните пречки пред упражняването на правата на акционерите в ЕС, като част от заложените цели в инициативата Съюз на капиталовите пазари 2020.

Попълването на анкетата отнема около 30-45 минути, като може да бъде попълнена анонимно, съдържаща комбинация от затворени въпроси (с множество отговори) и въпроси с отворен текст, което ви позволява да предоставите по-подробна обратна връзка. Краят на анкетата дава възможност да качите всякакви документи, които смятате, че биха били полезни за изследването.

Краен срок за участие в публичната консултация: петък, 15 декември 2023 г. Анкетата е достъпна тук.

Решения от заседание на 23.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана на ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед, Унгария, за увеличение на пряко квалифицирано дялово участие в размер на 34% с нови 41% от капитала на управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

2. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Франция във връзка с намерението на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Италия, Република Франция и Кралство Испания във връзка с намерението на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

Председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов – представи селектиран на европейско ниво проект

Г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор (КФН), представи идейния проект на Комисията за разработване на смарт и десктоп апликация за дигитална финансова грамотност. Предложеният проект с работно заглавие FinLit Adventuresan interactive simulation game се основава на „рамките за финансова компетентност“, разработени от Европейската комисия и ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие), които целят да подкрепят допълнително държавите членки на ЕС за справяне с предизвикателствата, породени от дигитализацията във финансовите услуги.

FinLit Adventuresе сред предварително селектираните проекти на европейско ниво наред с други предложения от страните-членки на ЕС. Реализацията на проекта става възможна чрез Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) – програма на ЕС, в рамките на която на страните от Съюза се предоставя съобразен с нуждите им технически експертен опит за изготвяне и изпълнение на институционални, административни и стимулиращи растежа и укрепващи устойчивостта структурни реформи.

„В цифровото десетилетие на Европа Комисията за финансов надзор е ключов участник в дигитализацията в небанковия финансов сектор. От съществено значение е по-младото поколение, а и цялата общественост, да разполагат с комплекс от знания и умения, за да се ориентират в управлението на  личните финанси. Подрастващите са в решаващ етап от живота си, когато започват да вземат решения относно парите – от управлението на стипендиите си до планирането на бъдещите си разходи. Но въпреки усилията на образователната система, често се изправят пред финансовите предизвикателства на ежедневието. Симулацията за дигитална финансова грамотност ще предостави уникалната възможност за създаване на безопасно и увлекателно онлайн пространство, където всеки да може да повиши финансовите си компетенции – не само наша стратегическа цел, но и ос за укрепване на икономическото бъдеще на обществото“, заяви г-н Атанасов по време на представяне на проекта пред служителите на КФН.

BoykoAtansov
Бойко Атанасов

Сред приоритетите на Комисията за финансов надзор, съгласно нейната Стратегия за периода 2022–2024г., е осигуряването на ефективна защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти, повишаване на финансовата грамотност и укрепване на общественото доверие във финансовите пазари. За да отговори на очакванията на обществото и по-специално на нуждите на подрастващите от получаването на базови финансови понятия, Комисията ежегодно участва в Световната седмица на парите, осъществи за 21-ва поредна година образователната инициатива, в партньорство с МОН и фондация „Атанас Буров“ – „Небанковият  финансов сектор в България“, разработи сайта „Твоите финанси“ и реализира дигиталната кампания „#Инвестирай безопасно“. Като продължение на тези инициативи, Комисията разработи настоящия проект, който има за цел да надгради финансовите познания на подрастващите, за да бъдат подготвени за срещата с небанковите финансови продукти и услуги, но от гледна точка на позиционирането им в дигиталния свят и повишаване на уменията им за използване на цифровите технологии.

Цифровата култура в съвременната епоха означава контрол върху финансовото благосъстояние, взимане на информирани решения и пълно възползване от предимствата на дигиталната ера. В синхрон с Националната стратегия за финансова грамотност, както и с визията си за развитие, Комисията за финансов надзор продължава социално отговорната си политика за надграждане на финансовите познания, поведение и отношение на подрастващите.

Решения от заседание на 21.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 28 000 000 лева, разпределени в 28 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,25%, но не по-малко от 3,25%  и не повече от 5,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.08.2023 г. и дата на падеж 07.08.2032 г., с ISIN код BG2100023238.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Признава придобитата от Ивайло Тасков квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, което да ръководи функцията за съответствие на дружеството.

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитентите за трето тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива на КФН и обществеността публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

Крайният срок за разкриване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за трето тримесечие на 2023 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността изтича на 29.11.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б., ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие – за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база.

КФН обръща внимание, че отчета за изпълнение на задълженията на емитента на облигации съгласно условията на облигационната емисия по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8 от ЗППЦК за трето тримесечие на 2023 г., който се изготвя на консолидирана база, следва да бъде представен в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 29.11.2023 г.

Съгласно чл. 100ж., ал. 3 от ЗППЦК довереникът на облигационерите е длъжен в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за трето тримесечие на 2023 г. изтича на 29.11.2023 г.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на консолидирана база за трето тримесечие на 2023 г. изтича на 29.12.2023 г.

Заместник-председателят на КФН, Диана Йорданова, участва в работна дискусия посветена на пенсионно-осигурителната система

Diana-Yordanova
Г-жа Диана Йорданова

На 16 ноември г-жа Диана Йорданова – зам.-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор (КФН), участва в работна дискусия на тема „Пенсионно-осигурителната система: състояния, проблеми, визия за развитие“, организирана от Българската стопанска камара (БСК).

Председателят на УС на БСК – г-н Добри Митев, откри събитието, заедно с Министъра на труда и социалната политика – г-жа Иванка Шалапатова. Дискусията обхвана ключови теми като реформата на пенсионната система в България през 2000 г. и основните изменения и ефекти върху осигурителната система в периода до 2022 г.; погледът на съсловието и академичните среди за развитието на тристълбовата система; предвидимостта в правото на пенсионно осигуряване; дебатите в ЕС по отношение бъдещето на социалната закрила и социалната защита, както и състоянието и тенденциите в демографската политика и пазара на труда.

В обсъждането на темата „Визията за бъдещето на пенсионно-осигурителната система в светлината на дългосрочните тенденции: застаряващо население, нови форми на заетост, включително увеличаване на нестандартната заетост, въздействието на дигитализацията и технологичните промени“, г-жа Йорданова сподели: “Развиващите се в световен мащаб демографски кризи предизвикаха преразглеждане на пенсионните системи в редица държави и преминаването от схеми с дефинирани плащания към схеми с дефинирани вноски, което е показател за устойчивия фундамент на българската пенсионна система и ролята на допълнителното пенсионно осигуряване от гледна точка гарантиране отчитането на осигурителния принос при определянето на пенсионните плащания.

Ключово за поддържане на по-високи пенсионни доходи в страните е развитието на капиталовите схеми – виждане и на Европейската комисия, обективирано в Бялата книга за сигурни, устойчиви и адекватни пенсии. В светлината на неблагоприятните демографски перспективи пред страната ни – намаляващо и застаряващо население, капиталовите схеми имат ключово значение и безспорни предимства като гарантиране на пенсионните доходи на бъдещите поколения, независимо от публичната система, която разчита на преразпределение; средствата, натрупани в индивидуалните партиди на осигурените в капиталовите схеми лица, са лични и се наследяват; отчитането на осигурителния принос при определянето на пенсионното плащане чрез наличието на „лична осигурителна сметка“ (индивидуална партида), която осигуреното лице има възможността да следи и контролира, стимулира хората да се осигуряват върху действителните доходи, което от своя страна рефлектира в положителен аспект и върху публичната система, изразяващ се в по-високи приходи в Държавното обществено осигуряване“.

Факторите за стабилното развитие на пенсионната система са:

  • високите регулаторни стандарти и институционалната и професионална социална ангажираност на сектора като гарант за стабилното и успешно развитие на допълнителното пенсионно осигуряване;
  • поддържането на градивен, конструктивен и открит диалог, базиран на професионално аргументирани убеждения, който да способства за развитието и преодоляването на предизвикателствата пред пенсионната система;
  • активното сътрудничество между надзорния орган, органите на законодателната и изпълнителната власт, браншовите организации, представителите на сектора и социалните партньори с цел осигуряване на стабилност и предвидимост на предлаганите политики, допринасящи за стабилността и доверието в пенсионноосигурителния сектор, и повишаване на финансовата култура сред обществото.
Diana-Yordanova-i-Lubomir-Dacov
Г-жа Диана Йорданова и г-н Любомир Дацов