Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2009 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През първото тримесечие на 2009 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 25 623 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 22 534 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2009 г., са променили участието и са прехвърлили средства в  друг пенсионен фонд от съответния вид. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е 16 532 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за първото тримесечие на 2009 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2009 г.

ИД „Индустриален фонд” АД получи одобрение на програма с мерки за привеждане на активите в съответствие със законовите изисквания

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на програма с мерки за привеждане на активите на ИД „Индустриален фонд” АД в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на инвестиционното дружество от 09.04.2009 г.
 
Пълния текст на решение 458 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Решения от заседание на КФН от 27 май 2009 г.

На свое заседание от  27  май  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри търгово предложение от “Балкантурист Лимитид”, Княжество Лихтенщайн, гр. Вадуц за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София на акции на “Рила Боровец” АД, к.к. Боровец, община Самоков, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 49,10 лева.
2. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 на КФН от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
Предложените промени в наредбата целят усъвършенстване на изискванията към правилата на пенсионноосигурителните дружества за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска и на изискванията и ограниченията към хеджиращите сделки. Предвижда се към тяхното задължително съдържание да се добави изискване за посочване на използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на информация за тази оценка.
Предвижда се пенсионноосигурителното дружество да определя всеки работен ден стойността на пазарния риск на хеджиращите инструменти и на риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна по сключени форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап и да изготвя ежедневно справка за стойността на  риска. Определят се методите за измерване на пазарния риск на хеджиращите инструменти и риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна, както и възможните за използване методи за оценка на ефективността на хеджирането, които до сега бяха част от указания на комисията по прилагането на Наредба № 34, приети с решение по протокол № 37 от 08.08.2007 г., с оглед постигане на по-добро унифициране на използваните методи.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

Парламентът гласува нов състав на Комисията за финансов надзор

Днес, 21 май 2009 г., Народното събрание гласува новия състав на Комисията за финансов надзор. За председател на КФН бе избран Петър Чобанов,  досегашен изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози.
За заместник-председатели бяха избрани Ралица Агайн – ръководител на управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Емил Атанасов, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и Проф. Нено Павлов, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.
Депутатите избраха Кирил Желев, Мариана Костадинова и Недим Генджев за членове на комисията.

Съобщение за предприетите действия спрямо поднадзорните на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” лица, непредставили в срок заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г.

След извършена проверка на представените в КФН одитирани от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2008 г. от поднадзорните на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” лица, се установи че има такива, които не са представили годишен финансов отчет или са представили незаверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г., което е еднозначно на непредставяне на годишен финансов отчет.
 До 27 поднадзорни лица, непредставили или представили незаверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г. в КФН, са изпратени писма, с които е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, с която се задължават да представят в комисията такъв отчет, като спрямо 9 са предприети действия за ангажирането на администравнонаказателна отговорност във връзка с непредставянето на отчета.
 На тези поднадзорни лица, които са представили на комисията годишен финансов отчет за 2008 г. след законоустановения срок също ще бъдат предприети действия за ангажирането на администравнонаказателна отговорност.
 С писма нововписаните към 31.03.2009 г. поднадзорни лица са уведомени за възникналите задължения на емитента за разкриване на информация по реда на
Глава Шеста „а”, Раздел ІІ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и
Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като в конкретния случай не са предприети действия за санкциониране и / или откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка.
 Не са предприети действия за санкциониране и / или откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо 20 публични дружества, които не са представили на комисията годишен финансов отчет за 2008 г., като са взети предвид особеностите в правното им състояние и за част от тях са сезирани други държавни органи в т. ч. и прокуратурата за предприемане на съответни действия и изясняване на фактическата обстановка в тези дружества.

„Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В., Холандия получи разрешение да придобие пряко 12 047 912 броя акции на ПОК „Доверие” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешение на „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В., Холандия да придобие пряко 12 047 912 броя поименни безналични акции на ПОК „Доверие” АД от настоящия акционер „БЗП Груп” ЕАД, представляващи 80,29 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.
Пълния текст на решение 449 може да намерите в раздел "Документи".

Решениe от заседание на КФН от 20 май 2009 г.

Одобри коригирано търгово предложение от “Албена Холдинг”, АД, с.  Оброчище за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на “Албена” АД, с. Оброчище от останалите акционери на дружеството. Предлагат се 1 338 120 броя акции като цената за една акция е 30 лв. 

„ДЖИ ЕМ БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

 Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „ДЖИ ЕМ БРОКЕР” ООД в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 439 може да намерите в раздел „Документи”.

„ЗБК ОРЕЛ” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа „ЗБК ОРЕЛ” ООД в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 438 може да намерите в раздел „Документи”.

Публикувани са обобщени статистически данни за капиталовия пазар за 2008 г.

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за 2008 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Капиталов пазар”. Представен е списък на чуждестранните колективни инвестиционни схеми, предлагащи своите дялове/акции на територията на Република България. В статистиката за борсовата търговия са представени данните за проведените през изминалата година първични публични предлагания на акции и търгови предложения. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за чуждестранното участие във всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията на борсата през периода с акции на инвестиционните дружества.
През изминалата година пазарната капитализация на борсата спадна с 57,00 % на годишна база. Сектор „Финансово посредничество” е с най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ-София с относителен дял от 36,29 % от общата пазарна капитализация и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала възлизащ на 37,30 %. Секторът с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е „Производство на продукти от други неметални минерални суровини” (92,06 %), следван от сектора „Финансово посредничество” с 44,10 %.
Дружествата включени в индекса SOFIX формират 20,58 % от пазарната капитализация на БФБ-София към 31 декември 2008 г. С акции на тези дружества са се извършили 47,42 % от сключените сделки с акции на борсата за разглеждания период, съответно 45,81 % от оборота и 30,53 % от обема на търговията на БФБ-София с акции за 2008 г. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс BG40 към 31 декември 2008 г., имат 36,10 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата. Търговията с акциите на тези дружества формира 79,07 % от сделките, 75,35 % от оборота и 62,81 % от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за периода 1 януари – 31 декември 2008 г. Дружествата със специална инвестиционна цел от BGREIT формират 3,05 % от пазарната капитализация на БФБ-София към 31 декември 2008 г. С акции на тези дружества са се извършили 2,50 % от сключените сделки с акции на борсата за разглеждания период, съответно 6,07 % от оборота и 25,86 % от обема на търговията на БФБ-София с акции за 2008 г. Дружествата, включени в изчисляването на индекса BGTR30 към 31 декември 2008 г., имат 25,09 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 68,22 % от сделките, 54,48 % от оборота и 41,57 % от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за разглеждания период.
През 2008 г. бяха проведени три първични публични предлагания на акции. Общият размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 18,41 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.
В края на 2008 г. нетните активи на колективните инвестиционни схеми бяха в размер на 331,54 млн. лв., като отчитат 63,33 % спад на годишна база. Те се формират от 83 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 31 декември 2008 г. Управляващите дружества в края на годината са 38, а управляваните от тях активи възлизат на 547,18 млн. лв. и отбелязват 50,01 % спад на годишна база.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 31 декември 2008 г. са 69. Активите, акумулирани от тях достигат 1 621 млн. лв., в които 94,93 % дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, осемте, които секюритизират земеделска земя, имат 35,64 % относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през изминалата година, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел има 33,90 % дял в обема, 9,42 % дял в оборота и 2,95 % в броя сделки. АДСИЦ формират 12,86 % от пазарната капитализация на БФБ-София.