Решения от заседание на КФН от 27 май 2009 г.

На свое заседание от  27  май  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри търгово предложение от “Балкантурист Лимитид”, Княжество Лихтенщайн, гр. Вадуц за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София на акции на “Рила Боровец” АД, к.к. Боровец, община Самоков, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 49,10 лева.
2. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 на КФН от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
Предложените промени в наредбата целят усъвършенстване на изискванията към правилата на пенсионноосигурителните дружества за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска и на изискванията и ограниченията към хеджиращите сделки. Предвижда се към тяхното задължително съдържание да се добави изискване за посочване на използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на информация за тази оценка.
Предвижда се пенсионноосигурителното дружество да определя всеки работен ден стойността на пазарния риск на хеджиращите инструменти и на риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна по сключени форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап и да изготвя ежедневно справка за стойността на  риска. Определят се методите за измерване на пазарния риск на хеджиращите инструменти и риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна, както и възможните за използване методи за оценка на ефективността на хеджирането, които до сега бяха част от указания на комисията по прилагането на Наредба № 34, приети с решение по протокол № 37 от 08.08.2007 г., с оглед постигане на по-добро унифициране на използваните методи.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.