ИД „Индустриален фонд” АД получи одобрение на програма с мерки за привеждане на активите в съответствие със законовите изисквания

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на програма с мерки за привеждане на активите на ИД „Индустриален фонд” АД в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на инвестиционното дружество от 09.04.2009 г.
 
Пълния текст на решение 458 може да намерите в раздел „Административни документи”.