Голям интерес предизвика семинарът на тема MiFiD II, организиран от КФН (информация и презентации)


Експерти от КФН бяха лектори на двудневния семинар на тема Правната рамка MIFID II  и актове при прилагането й на 27 и 28.11.2017 г. С цел повишаване на информираността на участниците на капиталовия пазар за ефективното прилагане в практиката на новите правила за търговия с финансови инструменти Комисията за финансов надзор организира въпросния семинар. Семинарът предизвика голям интерес сред инвестиционната общност и участниците бяха над 170 души, представители на инвестиционни посредници, управляващи дружества и банки. Сред темите, които експертите от КФН представиха на семинара, бяха новите организационни изисквания към инвестиционните посредници във връзка с прилагането на MIFID II , условия за извършване на дейност като обвързан агент, стимули и отстъпки, изисквания за прозрачност, докладване на сключените сделки от инвестиционните посредници и от местата за търговия.

Презентациите на лекторите на семинара са публикувани в прикачените файлове.

Карина Караиванова: Промените в Закона за Комисията за финансов надзор ни дават възможност да се докажем като ефективен регулатор


Промените в Закона за Комисията за финансов надзор /КФН/, които влизат в сила от началото на 2018 г., дават възможност на комисията да посрещне с по-голям капацитет нарастващите предизвикателства, заяви председателят на КФН Карина Караиванова на  пресконференция днес с участието на всички членове на ръководството на комисията. „Даден ни е шанс да се докажем като независим регулатор“, посочи Караиванова. „Този закон не е за възнагражденията, а за осъществяването на по-ефективен надзор, тъй като понастоящем не сме в състояние да посрещнем увеличаващите се към нас изисквания“, допълни Караиванова. В момента КФН надзирава повече от 20 хиляди поднадзорни лица, които притежават активи за 28,7 млрд. лв., което представлява 29% от БВП на страната.

Тя обеща, че след приемането на съответната Наредба новите възнаграждения на ръководството на КФН ще бъдат публично оповестени. Положителен ефект ще има и  върху републиканския бюджет – глобите на поднадзорни лица, които досега оставаха за нас, вече ще отиват в държавния бюджет, а  субсидията, която досега получаваше КФН, ще отива за други разходи. „Защо не за финансово образование, от което в дългосрочен план ще спечели цялото общество“, посочи Караиванова.

През 2018 г. приоритети на КФН ще бъдат следните задачи – осъществяване на независим, професионален и обективен надзор, като КФН  действа като регулатор на европейско ниво. Освен това комисията трябва да покаже висок експертен капацитет и по-високи темпове на работа  в отговор на нуждите на бизнеса.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ Ралица Агайн-Гури посочи, че обхватът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите е надхвърлил 98%. Предстои въвеждането на нова Директива за разпространение на застрахователни продукти, като КФН ще засили контролната си дейност спрямо посредниците на този пазар.

Диана Йорданова, заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор, заяви, че много голям брой български граждани зависят от действията на ръководеното от нея управление, като активите на пенсионните фондове са надхвърлили 12 милиарда лева. Тя обеща широк диалог с бизнеса с цел утвърждаване на добрите бизнес практики.

Бойко Атанасов, заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, също залага на диалог с индустрията. Основната задача пред неговото управление е защита на интересите на инвеститорите. Той предвижда и модернизиране и електронизиране на административните услуги.

„Ще засилим аналитичната функция“, обеща членът на КФН Владимир Савов, който отговаря за защитата на потребителите. Нараства броят на подадените жалби в КФН, като основен дял заемат оплакванията от застрахователи.

В отговор на журналистически въпрос Ралица Агайн-Гури обясни, че очаква до края на декември международният консултант по системата бонус-малус да представи своя доклад. След това ще започне подготовката на съответната Наредба за въвеждане на системата, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане. Нейното приемане зависи именно от това обсъждане.

В отговор на друг журналистически въпрос председателят на КФН Карина Караиванова заяви, че не е редно КФН да изяснява какъв е спорът между Националното бюро по системата „Зелена карта“ и две застрахователни компании. „Не се дистанцираме от проблема, наблюдаваме на ежедневна база двете компании и до 12 декември 2017 г. те трябва да ни представят договори с кореспонденти“, допълни Караиванова.

Решения от заседание на КФН на 24.11.2017 г.

На заседанието си на 24.11.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Загора Фининвест” АД за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия в проспекта за допускане до търговия на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Отписва „ИХБ Електрик” АД, гр. София, като публично дружество от регистъра, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия в размер на 1 212 705 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Издава лиценз на „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства в недвижими имоти. Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ. Емисията е в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва емисията акции (в процес на емитиране), издадена от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс“ АД, с което потвърждава приемането на подаденото заявление за увеличаване на квалифицирано участие на „Лев Инс“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД и информира дружеството за крайния срок за произнасяне по производството, който изтича на 21.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 24.11.2017 г.

На заседанието си на 24.11.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Загора Фининвест” АД за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия в проспекта за допускане до търговия на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Отписва „ИХБ Електрик” АД, гр. София, като публично дружество от регистъра, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия в размер на 1 212 705 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Издава лиценз на „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства в недвижими имоти. Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ. Емисията е в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва емисията акции (в процес на емитиране), издадена от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс“ АД, с което потвърждава приемането на подаденото заявление за увеличаване на квалифицирано участие на „Лев Инс“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД и информира дружеството за крайния срок за произнасяне по производството, който изтича на 21.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на 25 ноември 2017 г. и като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г.


Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 24.11.2017 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и/или инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.) на касата на КФН или по сметка
IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банков идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 25 ноември (събота) 2017 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 26 ноември (неделя) 2017 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.
При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив.
 Изпитите ще се проведат на две сесии в рамките на обявения за изпита ден, като продължителността им е както следва:
 • за брокер – по два часа и петнадесет минути и
 • за инвестиционен консултант – по три часа.
 На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition.
Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.
 

Решения от заседание на КФН на 23.11.2017 г.

На заседанието си на 23.11.2017 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Евролийз Груп” ЕАД. Емисията е в размер 1 250 000 евро, разпределени в 1250 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Облигациите са издадени на 06.07.2017 г., с падеж на 06.07.2023 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75% и с периодичност на лихвените плащания на 6 месеца. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да предостави административна услуга на ЗАД „Армеец“ АД във връзка с подаденото искане за утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Баланс М“ ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г., предвид неизплатени задължения на дружеството към КФН на стойност 56 500 лева. Спира производството по заявлението за одобряване на одитори до изпълнение на задълженията.

3. Утвърждава „Баланс М“ ЕООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЖЗК „Съгласие“ ЕАД.

4. Издава одобрение на промени в устава на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.12.2017 г.

5. Издава одобрение на промени в устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 07.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 23.11.2017 г.

На заседанието си на 23.11.2017 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Евролийз Груп” ЕАД. Емисията е в размер 1 250 000 евро, разпределени в 1250 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Облигациите са издадени на 06.07.2017 г., с падеж на 06.07.2023 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75% и с периодичност на лихвените плащания на 6 месеца. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да предостави административна услуга на ЗАД „Армеец“ АД във връзка с подаденото искане за утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Баланс М“ ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г., предвид неизплатени задължения на дружеството към КФН на стойност 56 500 лева. Спира производството по заявлението за одобряване на одитори до изпълнение на задълженията.

3. Утвърждава „Баланс М“ ЕООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЖЗК „Съгласие“ ЕАД.

4. Издава одобрение на промени в устава на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.12.2017 г.

5. Издава одобрение на промени в устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 07.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 21.11.2017 г.

На заседанието си на 21.11.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Потвърждава проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Монбат” АД. Емисията е в размер на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации. Те са с базов актив обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1000 евро за облигация, с плаваща лихва образувана от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3,00% на годишна база, платима на 6-месечен период. Изплащането на главницата е на три вноски: в края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране, погашенията на главницата ще бъдат изчислявани на база на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане по главницата, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране.
Вписва горепосочената емисия конвертируеми облигации (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
 
2. Изпраща писмо до „235 Холдингс” ЕАД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти в едномесечен срок и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление от дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
3. Изпраща писмо до „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и несъответствия в едномесечен срок във връзка с  проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отписва „Рилски лен” АД, гр. Самоков, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 441 707 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписването е в резултат на постъпило от дружеството заявление.

5. Изпраща писмо до „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за отстраняване в едномесечен срок на откритите непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, която ще бъде издадена от дружеството.
 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 21.11.2017 г.

На заседанието си на 21.11.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Потвърждава проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Монбат” АД. Емисията е в размер на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации. Те са с базов актив обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1000 евро за облигация, с плаваща лихва образувана от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3,00% на годишна база, платима на 6-месечен период. Изплащането на главницата е на три вноски: в края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране, погашенията на главницата ще бъдат изчислявани на база на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане по главницата, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране.
Вписва горепосочената емисия конвертируеми облигации (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
 
2. Изпраща писмо до „235 Холдингс” ЕАД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти в едномесечен срок и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление от дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
3. Изпраща писмо до „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и несъответствия в едномесечен срок във връзка с  проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отписва „Рилски лен” АД, гр. Самоков, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 441 707 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписването е в резултат на постъпило от дружеството заявление.

5. Изпраща писмо до „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за отстраняване в едномесечен срок на откритите непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, която ще бъде издадена от дружеството.
 
 
 
 
 

ЕОЦКП предупреждава инвеститорите за значителните рискове при първично предлагане на виртуални валути (ППВВ)


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) предупреждава инвеститорите за значителните рискове в случаите на т.нар. ППВВ. В случай, че обмисляте инвестиране в ППВВ или пък вече сте инвестирали, трябва да вземете предвид значителните рискове, които това може да ви донесе, включително пълната загуба на вашата инвестиция. Обръщаме особено внимание на това, че ако ППВВ не е предмет на регулиране, вие  няма да получите закрила.

ЕОЦКП наблюдава бурния растеж на ППВВ, които набират капитал за предприятия, и е загрижен, че инвеститорите може да не осъзнават значителните рискове, които поемат като инвестират в ППВВ.

ППВВ са високо спекулативни инвестиции. В зависимост от структурата си ППВВ могат да попаднат извън полето на регулиране. В този случай инвеститорите не могат да се възползват от закрилата, която им дават регулираните инвестиции. Съществува и опасност от измама или престъпна дейност, дължаща се на анонимността на ППВВ и възможността им да набират големи суми за кратък период от време.

Какви са основните рискове при инвестиране в ППВВ?

ЕОЦКП отбелязва, че ППВВ са изключително рискови и високо спекулативни инвестиции. Инвеститорите следва да разберат, че при ППВВ те са изложени на следните рискове:

 • Нерегулирана сфера, където съществува опасност от измама или престъпна дейност: В зависимост от структурата си ППВВ може да не са предмет на съществуващите правила и да попаднат извън сферата на регулиране. Някои ППВВ могат да бъдат използвани за измамни или престъпни дейности. Някои от скорошните ППВВ бяха определени като измами. Същевременно ЕОЦКП не може да не вземе предвид, че някои ППВВ се използват  за изпиране на пари. В случай, че ППВВ не са уредени от законодателството на ЕС, инвеститорите не могат да се ползват от закрилата на тези закони;
 • Висок риск от загуба на целия инвестиран капитал: Голяма част от ППВВ се започва от бизнеси, които са все още на много ранен етап от своето развитие и носят значителен риск от неуспех. Много от виртуалните валути или виртуални парични единици, които се емитират, нямат собствена вътрешна стойност освен възможността да се използват за предоставяне на достъп  за ползване на услуга или продукт, които се разработват от емитента. Няма гаранция, че услугите или продуктите ще бъдат успешно разработени. Дори в случай, че проектът е успешен, евентуалната полза може да е изключително ниска в сравнение с инвестирания капитал;
 • Липса на възможности за изход от инвестицията и силна волатилност на цената: Възможно е инвеститорите да могат да търгуват виртуалната си валута или виртуални парични единици или да ги заменят за традиционни валути, като например Евро. Не всички виртуални валути или виртуални парични единици се търгуват на виртуални валутни борси. Дори когато се търгуват на такива борси, цената им може да е изключително волатилна. Много от тези борси не са регулирани и има опасност от ценова пазарна манипулация и измами. Възможно е инвеститорите да нямат възможност за изход от инвестицията или да нямат възможност за един дълъг период от време да реализират стойността на своите виртуални валути или виртуални парични единици;
 • Неподходяща информация: Информацията, която се предоставя на инвеститорите, например т.нар. „бял документ“ (white paper), e в повечето случаи неодитирана, непълна, пристрастна или дори подвеждаща. Обикновено се акцентира върху вероятните ползи, а не върху рисковете. Тя е специализирана и е трудно разбираема. Така е възможно инвеститорите да не разбират рисковете, които поемат, и да инвестират по начин, който не отговаря на нуждите им;
 • Неизправности в технологията: технологията за разпределение по сметки (distributed ledger technology – DLT) или блокчейн, която е в основите на виртуалната валута или виртуалната парична единица като цяло, все още не е тествана. Възможно е да има грешки в кодирането или програмите, които се използват за създаване, прехвърляне или съхранение на виртуални валути или виртуални парични единици. Възможно е инвеститорите да нямат достъп или контрол върху виртуалната си валута или виртуална парична единица или пък виртуалната валута или виртуална парична единица да бъде открадната, например в случаите на хакерство. Принципно е възможно технологията да не e сигурна и надеждна, например в случаите на високо натоварване.
Какво е ППВВ?

ППВВ е иновативен начин за набиране на средства от широк кръг от хора, като се използват виртуални валути или виртуални парични единици. Възможно е също ППВВ да бъде определено като първично набиране на виртуална парична единица или продажба на виртуална парична единица. В случаите на ППВВ физическо или юридическо лице издава виртуална валута или виртуална парична единица и ги предлага за продажба или обмен срещу традиционни валути, като например Евро, или по-често срещу виртуални валути, например Биткойн (Bitcoin)  или Етер (Ether).

Характеристиките и целите на виртуалната валута или виртуалната парична единица варират според ППВВ. Някои виртуални валути или виртуални парични единици служат, за да се осигури достъп или да се закупи услуга или продукт, които емитентът развива в процеса на ППВВ. Други предоставят право на глас или на дял от бъдещите доходи на издателя. Някои нямат материална стойност. Някои виртуални валути или виртуални парични единици се търгуват и/ или могат да се разменят след емитирането им срещу традиционни или виртуални валути на специализирани борси за виртуални валути.

Кампаниите за ППВВ се осъществяват онлайн като се използват Интернет и социални медии. Обикновено виртуалните валути или виртуалните парични единици се създават и разпространяват като се използва технологията за разпределение на сметки  (DLT) или блокчейн. ППВВ се използват за набиране на средства за широк кръг от проекти, включително, но не само, набиране на дълг за бизнеси чрез DLT. Буквално всеки, който има достъп до Интернет, може да участва в ППВВ.