КФН насрочи дати за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

На свое заседание от 30 август 2013 г. Комисията за финансов надзор определи дати, тематичен обхват и ред за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

Изпитът за признаване на правоспособност на отговорен актюер ще бъде проведен на 15 декември 2013 г. и 11, 18 и 25 януари 2014 г. Той ще включва един базов и три специализирани модула, както следва:

а) базов модул – на  15 декември 2013 г.

б) първи специализиран модул „Животозастраховане” – на  11 януари 2014 г.;

в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на  18 януари 2014 г.;

г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на  25 януари 2014 г.

Конспектът и редът за провеждане на изпита са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”.

Заявления за допускане до изпит по образец, утвърден от комисията, се подават в срок до 30 септември 2013 г. в деловодството на КФН.

Решения от заседание на КФН от 30 август 2013 г.

На свое заседание от 30 август  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Прие обзор на небанковия финансов сектор в България, изготвен с данни към края на първото тримесечие на 2013г. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/obzor.pdf.

2. Вписва емисия акции, издадена от „КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 633 589 лв. на 6 202 290 лв. Емисията е в размер на 4 568 701 лв., разпределени в 4 568 701 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

3. Вписва емисия акции издадена от „Ризърв Кепитал” АДСИЦ. Емисията е в размер на  650 000 лева, разпределена в  650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.  

Вписва „Ризърв Кепитал” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни.

4. Прие Практика относно прилагането на чл. 13а, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Практиката е публикувана в рубрика “Административни документи” – “Практики” http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ppaktika.pdf.

 

КФН уведомява относно прехвърляне на застрахователен портфейл от HSBC Life (Europe) Limited на HSBC Life Assurance (Malta) Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 22.08.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Ирландия (Central Bank of Ireland) относно намерението на HSBC Life (Europe) Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли животозастрахователния си портфейл на HSBC Life Assurance (Malta) Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

КФН уведомява, че MetLife Limited прехвърля застрахователния си портфейл на MetLife Europe Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.08.2013 г. е получила информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на MetLife Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли застрахователния си портфейл по всички видове застраховки на MetLife Europe Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Стенограми от заседания на КФН от 31.01.2013 г. и 13.09.2012 г.

Пълни и нередактирани текстове, извлечени от легитимно направени аудио записи от проведени на 31 януари 2013г. и 13 септември 2012 г. заседания на Комисията за финансов надзор може да намерите в рубрика „За комисията”- „Официални позиции на КФН” на следните адреси:

Заседание на КФН от 31.01.2013 г.: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/protokol-31012013.pdf

Заседание на КФН от 13.09.2012 г.: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/protokol-13092012.pdf

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2013 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2013 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 48 227 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 43 211 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2013 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 80 546 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2013 г. са общо 82 081. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 151 042 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Информация за Идентификатора на юридически лица (LEI)

На страницата на КФН в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати е публикувана актуална информация за предстоящото използване от всички контрагенти по сделки с деривати на Идентификатор на юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI)). Тази система за идентифициране ще бъде използвана, за да могат страните по сделките да изпълнят успешно своите задължения да отчитат данните за всеки сключен от тях договор за деривати пред регистър на транзакции, които задължения произтичат от Регламента относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR).

Мнозинството от членовете на КФН потвърди подписите си под общите протоколи от нейните заседания от 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г.

По повод появилите се медийни публикации в последните дни членовете на КФН  г-н Ангел Джалъзов и г-жа Антония Гинева потвърдиха подписите си под общите протоколи от заседанията на КФН от 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г., с които се избира нова сграда, одобрява се проектодоговора за наем и се упълномощава и възлага председателя да го подпише.

Изявление на г-н Ангел Джалъзов по повод медийните публикации:

„Във връзка с медийните публикации на някои от членовете на КФН, че Комисията не е  участвала в обсъждане и вземане на решение относно сключване на договор за наемане на нова сграда за КФН и решението не е било поставяно на гласуване от колективния орган, какъвто е КФН, потвърждавам  собствения си подпис на протоколите на сайта на КФН, както и факта, че КФН като колективен орган е взела решение с консенсус за избор на нова сграда и за одобрение на договора за наем на горепосочената сграда. Не желая повече името на институцията да бъде въвличано в медийни екстраполации по тази тема, още повече че вътрешното ми убеждение е, че подобни вътрешноведомствени въпроси по принцип не следва да бъдат обект на емоционални изказвания в пресата, а изцяло да бъдат базирани на съответните официални документи в съответствие със заложената процедура в ЗКФН и нейния устройствен правилник.” 

Изявление на г-жа Антония Гинева по повод медийните публикации е:

„По повод широката дискусия в пресата по въпроса за преместването на КФН в нова сграда мога да заявя, че поради излизането ми в майчинство не съм в постоянен контакт с останалите членове на Комисията, не следя отблизо цялата българска преса в момента и не бих могла да коментирам появилите се в нея статии.

Изцяло в правомощията и отговорностите на Председателя на КФН са всички административни въпроси от такъв тип, a обсъжданията на Комисията по тези въпроси е вътрешноведомствен приоритет.  

Потвърждавам подписа си на протоколите, публикувани на сайта на КФН и считам, че воденето на дебати през медиите е в противоречие с професионализма, към който би следвало да се стреми държавната администрация.”

Протоколи от заседания на КФН за избор на нова сграда

По повод появили се спекулации в медиите, КФН оповестява, че на проведено свое заседание от 13 септември 2012г., по протокол номер 46 от същата дата, както и на заседание от 31 януари 2013г., по протокол номер 5 от същата дата – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Protokol.pdf  – като колективен орган е взела единодушно решение за избор на нова сграда и, съответно за одобрение на договор за наем на нова сграда, предназначена за нуждите на Комисията.

Решенията са подписани от всички членове на КФН. Прикачените документи, а именно – протоколи от заседанията на Комисията по тези точки, доказват истинността на горните факти.

Очевидно е, че днешното писмо до медиите, адресирано от името на заместник – председателите  г-н Николай Попов  – “Надзор на инвестиционната дейност” и г-н Борислав Богоев -“Застрахователен надзор”, е несъстоятелно и клеветническо, и представлява груб опит за злоупотреба със служебно положение, с цел постигане на конюнктурни лични интереси и манипулиране на общественото мнение.

Решения от заседание на КФН от 15 август 2013 г.

На свое заседание от 15 август  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава коригиран проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, разпределени в 50 000 000 /петдесет милиона/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране в регистъра на КФН.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд” АД, гр. София. Емисията е в размер на 500 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 500 000 лева, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. КФН вписва „Риъл Булленд” АД, гр. София, като публично дружество.