Мнозинството от членовете на КФН потвърди подписите си под общите протоколи от нейните заседания от 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г.

По повод появилите се медийни публикации в последните дни членовете на КФН  г-н Ангел Джалъзов и г-жа Антония Гинева потвърдиха подписите си под общите протоколи от заседанията на КФН от 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г., с които се избира нова сграда, одобрява се проектодоговора за наем и се упълномощава и възлага председателя да го подпише.

Изявление на г-н Ангел Джалъзов по повод медийните публикации:

„Във връзка с медийните публикации на някои от членовете на КФН, че Комисията не е  участвала в обсъждане и вземане на решение относно сключване на договор за наемане на нова сграда за КФН и решението не е било поставяно на гласуване от колективния орган, какъвто е КФН, потвърждавам  собствения си подпис на протоколите на сайта на КФН, както и факта, че КФН като колективен орган е взела решение с консенсус за избор на нова сграда и за одобрение на договора за наем на горепосочената сграда. Не желая повече името на институцията да бъде въвличано в медийни екстраполации по тази тема, още повече че вътрешното ми убеждение е, че подобни вътрешноведомствени въпроси по принцип не следва да бъдат обект на емоционални изказвания в пресата, а изцяло да бъдат базирани на съответните официални документи в съответствие със заложената процедура в ЗКФН и нейния устройствен правилник.” 

Изявление на г-жа Антония Гинева по повод медийните публикации е:

„По повод широката дискусия в пресата по въпроса за преместването на КФН в нова сграда мога да заявя, че поради излизането ми в майчинство не съм в постоянен контакт с останалите членове на Комисията, не следя отблизо цялата българска преса в момента и не бих могла да коментирам появилите се в нея статии.

Изцяло в правомощията и отговорностите на Председателя на КФН са всички административни въпроси от такъв тип, a обсъжданията на Комисията по тези въпроси е вътрешноведомствен приоритет.  

Потвърждавам подписа си на протоколите, публикувани на сайта на КФН и считам, че воденето на дебати през медиите е в противоречие с професионализма, към който би следвало да се стреми държавната администрация.”