Информация за Идентификатора на юридически лица (LEI)

На страницата на КФН в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати е публикувана актуална информация за предстоящото използване от всички контрагенти по сделки с деривати на Идентификатор на юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI)). Тази система за идентифициране ще бъде използвана, за да могат страните по сделките да изпълнят успешно своите задължения да отчитат данните за всеки сключен от тях договор за деривати пред регистър на транзакции, които задължения произтичат от Регламента относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR).