КФН насрочи дати за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

На свое заседание от 30 август 2013 г. Комисията за финансов надзор определи дати, тематичен обхват и ред за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

Изпитът за признаване на правоспособност на отговорен актюер ще бъде проведен на 15 декември 2013 г. и 11, 18 и 25 януари 2014 г. Той ще включва един базов и три специализирани модула, както следва:

а) базов модул – на  15 декември 2013 г.

б) първи специализиран модул „Животозастраховане” – на  11 януари 2014 г.;

в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на  18 януари 2014 г.;

г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на  25 януари 2014 г.

Конспектът и редът за провеждане на изпита са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”.

Заявления за допускане до изпит по образец, утвърден от комисията, се подават в срок до 30 септември 2013 г. в деловодството на КФН.