Информация от компетентния орган на Испания (Ministerio De Economia Y Competitividad)

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 06.08.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Испания (Ministerio De Economia Y Competitividad) относно прилагането на специални надзорни мерки по отношение на следното застрахователно дружество – MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA. По-конкретно тези мерки включват: забрана дружеството да се разпорежда с недвижимите си имоти, ценни книжа, валутни и/или депозитни сметки, финансови активи или друго имущество, като е  наложена забрана дружеството да поема нови задължения, да предоставя заеми, гаранции или поръчителство.

            В КФН не е получавана нотификация относно намерението на горепосоченото застрахователно дружество да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.