Стенограми от заседания на КФН от 31.01.2013 г. и 13.09.2012 г.

Пълни и нередактирани текстове, извлечени от легитимно направени аудио записи от проведени на 31 януари 2013г. и 13 септември 2012 г. заседания на Комисията за финансов надзор може да намерите в рубрика „За комисията”- „Официални позиции на КФН” на следните адреси:

Заседание на КФН от 31.01.2013 г.: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/protokol-31012013.pdf

Заседание на КФН от 13.09.2012 г.: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/protokol-13092012.pdf