Решения от заседание на КФН от 15 август 2013 г.

На свое заседание от 15 август  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава коригиран проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, разпределени в 50 000 000 /петдесет милиона/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране в регистъра на КФН.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд” АД, гр. София. Емисията е в размер на 500 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 500 000 лева, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. КФН вписва „Риъл Булленд” АД, гр. София, като публично дружество.