Решения от заседание на КФН от 14 август 2013 г.

На свое заседание от 14 август  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Авто Юнион” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 800 000 лева, разпределени в 6 800 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка. КФН вписва „Авто Юнион” АД като емитент  и вписва посочената емисия облигации в регистъра, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписва емисия акции, издадена от  Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 750 000 лв. на 1 200 000 лв. Издадената емисия  е в размер на 450 000 лв., разпределена в 450 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

3. Признава придобита квалификация от Стефан Пеев за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. 

4.   Издава на „Здравноосигурителна компания България здраве” ЗАД допълнителен лиценз за застраховките „Пожар и природни бедствия”, „Други щети на имущество” и „Помощ при пътуване (асистанс)”.

5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Кварцверка” ГмбХ за закупуване на акции на „Каолин” АД от останалите акционери на дружеството.