КФН насрочи дати за провеждане на изпити за брокери и инвестиционни консултанти на ценни книжа

На свое заседание от 14 август 2013 г. Комисията за финансов надзор определи дати за провеждането на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 30 ноември (събота) 2013 г, а  изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 01 декември (неделя) 2013 г.
Редът за провеждане на изпитите, както и конспектите, са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Изпити за правоспособност”

Кандидатите следва да подадат необходимите документи от 30 август 2013 г. до 30 септември 2013 г. в деловодството на КФН.

В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за взетото решение в 7-дневен срок.
Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати ще бъде поставен на определеното за
целта място в сградата на КФН,  както и на електронната страница на комисията.
Допуснатите до изпит кандидати трябва да представят документ за внесена по сметка на КФН такса (450 лв.)  съгласно чл.1, ал.2, т. 7 от  Тарифата за таксите, събирани от КФН, приета с ПМС №126/10.05.2011г.