Решения от заседание на 27.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Константин Велев за член на управителния съвет и Стефан Стоилков за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Гаранционния фонд.

2. Одобрява независим член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

3. Вписва „ЛИДЕРС ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 29.07.2024 г. включително.

5. Заличава „ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

6. Спира производство във връзка с намерението на ЗД „ИНСТИНКТ“ ЕАД да извършва дейност на територията на Кралство Испания при условията на свобода на предоставяне на услуги.

7. Прекратява производство във връзка с намерението на “ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Полша.

8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване на територията на съответната държава.

9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „КОРПОРЕКС БГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД, в ликвидация, от регистъра на застрахователните брокери.

10. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност на трето лице.

11. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на надзорния съвет дружеството.

12. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Диана Йорданова – зам.-председател на КФН, сред официалните гости на церемонията по награждаването от националния конкурс „Млад одитор“ 2024 г.

Заместник-председателят на КФН – г-жа Диана Йорданова, ръководещ управление “Осигурителен надзор” бе сред официалните гости на 13-ото издание на националния конкурс „Млад одитор“ 2024 г., заедно с г-н Стефан Белчев – заместник–министър на финансите, г-жа Горица Грънчарова-Кожарева – заместник-председател на Сметната палата, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата, г-н Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата, г-жа Милена Рангелова, заместник – председател на УС на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, Негово Преосвещенство Браницки Епископ Пахомий – ректор на Софийската духовна семинария и г-жа Стефка Стоева – бивш конституционен съдия.

От името на председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, приветствие към организационния комитет на събитието поднесе г-жа Йорданова: Трайният успех на престижното и уважавано в академичния календар събитие, от една страна е доказателство за непоколебимата Ви ангажираност да отличавате най-добрите, а от друга – е акцент на ролята, която одитът има в нашето общество – да осигурява прозрачност, отчетност и почтеност във финансовото отчитане и корпоративното управление. Пожелавам Ви в динамичния и непрекъснато развиващ се технологичен свят, да устоявате на предизвикателства и да сте все така високо мотивирани да насърчавате високи постижения сред младите одитори. Вярвам, че този конкурс утвърждава най-добре работещите практики в нашите икономически системи, както и определя посоката на развитие на одиторската професия в България“.

Приветствия отправиха още проф. д.и.н. Евгени Евгениев, заместник-ректор на ВУЗФ, Стойчо Милев, управител на “Ейч Ел Би България”, и Негово Преосвещенство Браницки епископ Пахомий – ректор на Софийската духовна семинария.

Тази година в престижното национално състезание, се включиха над 50 студента от 10 университета в страната, сред които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Софийски Университет „Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Бургаски Свободен университет, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Международно висше бизнес училище гр. Ботевград. До втория етап, – решаването на тест, бяха допуснати 40 участници, а до третия етап – решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 50% верни отговора.

Заместник–министъра на финансите – г-н Стефан Белчев връчи наградата на големия победител – Николай Йовчев, магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност “Одитинг”, класиран на 1-во място. Той получи финансиране на образователна степен в размер на 2 000 лева, във висше учебно заведение в Република България, учредена от одиторски дружества „HLB България“ и „Захаринова Нексиа“, както и право на едномесечен стаж в някое от двете одиторски дружества.

Второто място в конкурса бе присъдено на Йорданка Кехайова – студент в Университета за национално и световно стопанство. Тя получи стипендия в размер на 1000 лв., учредена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и възможност за едномесечен стаж в “Ейч Ел Би България” или “Захаринова Нексиа”.

Третото място зае Антоанета Петрова от Висшето училище по застраховане и финанси, която получи стипендия в размер на 500 лв., учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, и право на едномесечен стаж в някоя от двете одиторски компании.

На церемонията бяха връчени и две специални награди за най-оригинални идеи при решаването на казусите. Вероника Петрунова от Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов получи първата награда, а втората специална награда – годишна стипендия в размер на 30% от таксата за обучение в магистърските програми на ВУЗФ, бе връчена на Мирям Ахмед от Икономическия университет – Варна.

Конкурсът „Млад одитор“ се наложи като значимо за младите хора събитие и за пореден път утвърди сътрудничеството между университетите и бизнеса. Домакин на официалната церемония отново бе и един от неговите организатори – ВУЗФ, с основни партньори Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България.

mlad-oditor-otlicheni

Преглед и насоки за европейските регламенти – DORA и MiCAR

Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) публикува кратко описание и основните изисквания на Европейския регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и на Европейския регламент за пазарите на криптоактиви (MiCAR).

Документите са достъпни на официалния уебсайт на Комисията и съдържат важна информация за поднадзорните на КФН лица, инвеститорите и всички заинтересовани страни – Европейски регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и Европейски регламент за пазарите на криптоактиви (MiCAR) – Комисия за финансов надзор (fsc.bg).

КФН има за цел да подобри разбирането и да улесни спазването на двата регламента, като подпомага адаптирането на небанковия финансов сектор към регулаторните промени, с насърчаване интегритета на пазара, стабилността и защитата на потребителите.

Решения от заседание на 25.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 150 броя обикновени, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100017248, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 8,00%, платим на годишни лихвени плащания и главница, платима еднократно на датата на падежа, с дата на емитиране 03.06.2024 г. и падеж 03.06.2034 г.

2. Отписва „Булвеста Холдинг“АД, гр. София (заличен търговец), като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 719 703 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка, с ISIN код BG1100008975.

3. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2024 г.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

Трите eвропейски надзорни органа (ESMA, EIOPA и EBA) публикуваха окончателните си доклади на тема “greenwashing”

Докладите са в отговор на искането на Европейската комисия за информация относно рисковете от „greenwashing“ и надзорa на устойчиви финансови политики. ESMA, EIOPA и EBA публикуваха своите финални доклади по темата, като въвеждат общо разяснение на понятието „greenwashing“ и включват перспективен поглед върху това как надзорът може постепенно да бъде подобрен в бъдеще чрез идентифициране на поредица от действия, които националните компетентни органи (НКО), ESMA, EIOPA, EBA и ЕК да обмислят с цел смекчаване на рисковете.

„Greenwashing” се определя като практика, при която изявления, декларации, действия или съобщения, свързани с устойчивостта, не отразяват ясно и честно основния профил на устойчивост на предприятие, финансов продукт или финансови услуги. Тази практика може да бъде подвеждаща за потребителите, инвеститорите или другите участници на пазара.

Окончателните доклади правят равносметка на текущия надзорен отговор въз основа на проучване на дейността на националните компетентни органи и предоставят перспектива за бъдещо подобрение и сближаване на надзорните практики. В докладите се съдържат и препоръки към ЕК, НКО и към участниците на пазара.

С оглед насърчаване на сближаването на надзора в ЕС и подкрепа на усилията на НКО, ESMA апелира и към предприемане на общи надзорни действия (CSA) в рамките на изпълнението на един от Стратегическите надзорни приоритети на Съюза относно докладването на ESG рисковете.

линк към доклада на ESMA: ESMA36-287652198-2699 Final Report on Greenwashing (europa.eu)
линк към доклада на EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/document/download/c5d52866-1c3f-4913-9e20-5a5f40135efa_en?filename=Final%20Report%20-%20EIOPA%20advice%20to%20the%20European%20Commission%20on%20greenwashing.pdf
линк към доклада на EBA: Report on greenwashing monitoring and supervision.pdf (europa.eu)

Решения от заседание на 20.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „ПропъртиПиърс“ ООД за предоставяне на услуги за колективно финансиране с право да извършва следните дейности и услуги:

– улесняване на отпускането на заеми;

– пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в раздел А, точка 7) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС), на прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, емитирани от създатели на проекти или от дружества със специална цел, и получаване и предаване на нареждания за търговия от клиенти във връзка с тези прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, както е посочено в точка 1) от раздел А от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Елана Агрокредит“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 10 062 208 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100040101.

3. Вписва „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

4. Приема на първо гласуване проект на инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за финансов надзор.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 22.07.2024 г. включително.

5. Издава одобрение на промени в Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователни посредници

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. в КФН са получени 22 (двадесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или за предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

За периода не са постъпили уведомления относно намерението на застрахователи със седалище в държава членка на ЕС да извършват дейност на територията на Република България. През периода е постъпило 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застрахователно дружество със седалище в държава членка на ЕС да извършват трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. май 2024 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, e 431 (четиристотин тридесет и едно) дружества.

За периода от 01.05.2024 г. – 31.05.2024 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 9 (девет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. В периода са постъпили 6 (шест) уведомления относно оттегляне на намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. В резултат на това, към края на м. май 2024 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, e 2 215 (две хиляди двеста и петнадесет).

В периода 01.05.2024-31.05.2024 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението на български застрахователни дружества да извършват дейност  при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на други държави членки на ЕС. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 22 (двадесет и две).

За периода 01.05.2024 г. – 31.05.2024 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 67 (шестдесет и седем).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 18.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Кристина Бояджиева за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Импакт Капитал“ ЕАД.

2. Одобрява член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

3. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД на „РСМ БГ“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2024 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

Комисията за финансов надзор с призив към обществото да упражни застрахователните си права

Изминалите седмици отбелязаха ръст на застрахователни събития, настъпили вследствие на природни катаклизми – опустошителни градушки и наводнения в редица населени места. Щетите, засегнали хиляди хора, са предимно имуществени и изискват бърза намеса, както от местната власт, така и от застрахователните компании в страната. С цел навременни и ефективни действия в подкрепа на пострадалите, Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички застраховани лица с претърпени загуби, че за да се пристъпи към застрахователно покритие на щетите, е необходимо предявяването на претенции към съответния застраховател.

Процесът изисква всяко лице с валидна застраховка на движимо и/или недвижимо имущество, засегнато от природните бедствия в България, да уведоми в писмен вид застрахователя си, за да бъде извършен оглед и дадена оценка на настъпилите щети.

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов апелира, както към гражданите да търсят проактивно застрахователните си права, така и към застрахователната общност за приоритетни действия в засегнатите от природните бедствия региони. В официално писмо, той отправи призив към застрахователните компании за максимално ускоряване на процесите по извършване на огледи на увреденото имущество и оценка на настъпилите щети, както и за стриктно спазване на нормативните изисквания и регламентираните срокове при уреждане на застрахователни претенции. Бойко Атанасов категорично отбеляза и, че приоритет на КФН е защитата на потребителите и запазване на тяхното доверие в българския застраховател сектор с думите: „Убеден съм, че общите усилия на регулатора и бизнеса за справяне с последиците от неблагоприятните метеорологични явления, ще имат като резултат по-бързото възстановяване на щетите. Комисията за финансов надзор ще съблюдава коректното изпълнение на процесите и ако има случаи, за които гражданите считат, че се изисква намесата на Комисията, те могат да разчитат на бърза и ефективна реакция от страна на регулатора.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2024 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2024 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2024 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 115 764 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 89 774 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2024 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 425 625 900 лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2024 г. може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи/ 2024.