Решения от заседание на 25.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 150 броя обикновени, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100017248, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 8,00%, платим на годишни лихвени плащания и главница, платима еднократно на датата на падежа, с дата на емитиране 03.06.2024 г. и падеж 03.06.2034 г.

2. Отписва „Булвеста Холдинг“АД, гр. София (заличен търговец), като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 719 703 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка, с ISIN код BG1100008975.

3. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2024 г.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.