Трите eвропейски надзорни органа (ESMA, EIOPA и EBA) публикуваха окончателните си доклади на тема “greenwashing”

Докладите са в отговор на искането на Европейската комисия за информация относно рисковете от „greenwashing“ и надзорa на устойчиви финансови политики. ESMA, EIOPA и EBA публикуваха своите финални доклади по темата, като въвеждат общо разяснение на понятието „greenwashing“ и включват перспективен поглед върху това как надзорът може постепенно да бъде подобрен в бъдеще чрез идентифициране на поредица от действия, които националните компетентни органи (НКО), ESMA, EIOPA, EBA и ЕК да обмислят с цел смекчаване на рисковете.

„Greenwashing” се определя като практика, при която изявления, декларации, действия или съобщения, свързани с устойчивостта, не отразяват ясно и честно основния профил на устойчивост на предприятие, финансов продукт или финансови услуги. Тази практика може да бъде подвеждаща за потребителите, инвеститорите или другите участници на пазара.

Окончателните доклади правят равносметка на текущия надзорен отговор въз основа на проучване на дейността на националните компетентни органи и предоставят перспектива за бъдещо подобрение и сближаване на надзорните практики. В докладите се съдържат и препоръки към ЕК, НКО и към участниците на пазара.

С оглед насърчаване на сближаването на надзора в ЕС и подкрепа на усилията на НКО, ESMA апелира и към предприемане на общи надзорни действия (CSA) в рамките на изпълнението на един от Стратегическите надзорни приоритети на Съюза относно докладването на ESG рисковете.

линк към доклада на ESMA: ESMA36-287652198-2699 Final Report on Greenwashing (europa.eu)
линк към доклада на EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/document/download/c5d52866-1c3f-4913-9e20-5a5f40135efa_en?filename=Final%20Report%20-%20EIOPA%20advice%20to%20the%20European%20Commission%20on%20greenwashing.pdf
линк към доклада на EBA: Report on greenwashing monitoring and supervision.pdf (europa.eu)