Решения от заседание на 20.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „ПропъртиПиърс“ ООД за предоставяне на услуги за колективно финансиране с право да извършва следните дейности и услуги:

– улесняване на отпускането на заеми;

– пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в раздел А, точка 7) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС), на прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, емитирани от създатели на проекти или от дружества със специална цел, и получаване и предаване на нареждания за търговия от клиенти във връзка с тези прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, както е посочено в точка 1) от раздел А от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Елана Агрокредит“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 10 062 208 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100040101.

3. Вписва „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

4. Приема на първо гласуване проект на инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за финансов надзор.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 22.07.2024 г. включително.

5. Издава одобрение на промени в Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.