Решения от заседание на 18.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Кристина Бояджиева за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Импакт Капитал“ ЕАД.

2. Одобрява член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

3. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД на „РСМ БГ“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2024 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.