ESMA стартира публична консултация относно технически стандарти по прилагането Регламента за извънборсови деривати

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започва Консултация относно Проект на технически стандарти към Регламента за извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (EMIR).
Влизането в сила на Регламента EMIR е ключов елемент от програмата на ЕС, която е в отговор на ангажиментите, поставени от Г20 за засилване на финансовата регулаторна система на глобално ниво и постигането на по-стабилни и устойчиви пазари.

Консултативният документ съдържа проекти на Регулаторни технически стандарти и Технически стандарти за изпълнение, които въвеждат специфични детайли относно прилагането на изискванията, които поставя Регламента EMIR, приет от Европейския парламент на 29 март 2012 г. и от Съвета на ЕС на 11 април 2012 г. Техническите стандарти обхващат подробни разпоредби за:
• намаляване на риска на насрещната страна при сделки с извънборсови деривати – чрез определяне на рамката за прилагане на задължението за клиринг, също така уточняване на техники за намаляване на риска, както и поставя изисквания за прилагане на изключенията за нефинансовите контрагенти и вътрешно групови транзакции;
• осигуряване на стабилност и сигурност на централните контрагенти – чрез определяне на набор от изисквания за структура, бизнес поведение и надзор на централни контрагенти;
• увеличаване на прозрачността при сделките с деривати – чрез определяне на детайлите на сделките с деривати, които ще се отчитат на регистри на транзакции, както и за предоставяне на информацията на съответните компетентни органи.

За кого се отнася консултацията
Всички заинтересовани страни са поканени да участват с коментари относно консултативния документ. Той ще представлява интерес преди всичко за финансовите и нефинансовите страни по сделки с извънборсово търгувани деривати, както и за централни контрагенти и регистри на транзакции.

Оригиналният текст на английски език на консултацията можете да намерите на следните линкове:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/CP_DTS_EMIR.pdf
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Draft-Technical-Standards-Regulation-OTC-Derivatives-CCPs-and-Trade-Repo-0

Отговорите на тази консултация следва да се попълнят на www.esma.europa.eu, в секция „ Consultations”, а крайния срок за изпращането им е 05 август 2012 г.
В допълнение към настоящата Консултация, Европейският орган за ценни книжа и пазари ще проведе публична дискусия в Париж на 12 юли 2012 г. Регистрацията е отворена за всички заинтересовани лица, а конкретното място на провеждане все още не е уточнено. Повече информация за дискусията и регистрационна форма може да намерите тук: http://www.esma.europa.eu/hearing/Open-hearing-EMIR

КФН обсъди проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

На свое заседание на 27.06.2012 г. КФН обсъди проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основен акцент в предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване е въвеждането на многофондова система в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Предложенията в тази област са съобразени с архитектурата на българския пенсионен модел, като се подчиняват на идеята да не се променя съществуващата пенсионна система, а да се пристъпи към нейното усъвършенстване, разообразяване и обогатяване, за да може третият стълб да изпълни основното си предназначение – осигуряване на достатъчно средства, допълващи пенсията от първи и от втори стълб. В проекта се предвижда възможност всяко пенсионноосигурително дружество да може да учредява и управлява до три фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (съответно за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми) с различен рисков профил в зависимост от относителния дял на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход спрямо размера на активите на фонда.

Проектът предвижда някои промени, целящи  укрепване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества, във връзка с което се усъвършенстват правилата, засягащи изискванията към членовете на управителните и контролни органи и към акционерите, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него.

Целият текст на проекта може да намерите в рубрика “Нормативна уредба” – “Обществени консултации” http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128

Решения от заседание на КФН от 27 юни 2012 г.

На свое заседание от 27 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Прие на първо четене Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.

2. Прекратява производство за издаване на лиценз за застраховане на „ГАММАД” АД, по искане на дружеството

3. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро, разпределени в 6 800 (шест хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. КФН вписва посочената емисия облигации в регистъра, с цел търговия на регулиран пазар.

5. Прие решение за изпращане на уведомления до компетентните органи на Италия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за намерението на застрахователен брокер „ИИБ Интернешънъл” ЕООД, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии

КФН въведе нова система за подаване на справки в застраховането и здравното осигуряване

Нова информационна система за получаване и обработка на годишни, тремесечни и месечни отчети и справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества е въведена от Комисия за финансов надзор (на основание чл. 99, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 99м, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). След 30 юни 2012 г. отчетите и справките ще  се подават само във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, чрез портал на интернет страницата на КФН.

Лицата, които ще подават информация, трябва да притежават валидно удостоверение за универсален електронен подпис. Удостоверението трябва да е издадено от един от лицензираните от Комисията за регулиране на съобщенията издатели в България, като електронният подпис трябва да бъде професионален (не персонален) и да съдържа БУЛСТАТ-а на дружеството. За всяко лице трябва да се подаде публичния ключ (public key) на сертификата, експортиран във формат base-64. Инструкция за експортиране на публичния ключ e поместена на интернет страницата на КФН на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, подраздел „Форма и образци” – „Застрахователен пазар”.

В случай, че това не е представляващият дружеството е необходимо да се представи надлежно заверено пълномощно, че съответното лице (лица) е упълномощено да подава информация към Комисия за финансов надзор (КФН).

След регистрация на дружеството и на лицето(лицата), което ще подава информация, всяко лице ще получи потребителско име и парола за вход в системата.

Заповед №  191/19.06.2012 г., ръководство за потребителя, указанията за попълване и подаване на периодичните отчети на застрахователните дружества, както и самите образци на входящите справки са публикувани на интернет страницата на КФН на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, подраздел „Форма и образци” –„Застрахователен пазар”. Образците за входящи справки са със съдържание, съгласно действащите разпоредби на Наредба № 30 за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества, т.е. не е променено тяхното съдържание. Необходимо е справките да се подават в публикувания на интернет страницата на КФН формат, предвид, че при подаването им данните ще бъдат верифицирани и при некоректно попълнена информация ще се получава съобщение за грешка. 

Първите справки, които ще бъдат подавани чрез новия интернет портал са месечните справки с данни за месец май 2012 г., чието подаване съгласно нормативните изисквания е до края на м. юни 2012 г. 

С оглед избягване на възможно забавяне при получаване на информацията и спазване на нормативните изисквания по отношение срока за получаване на данните, само справките за м. май следва да се подадат и по възприетия досега начин – в електронен вид, подписани с електронен подпис, на адрес delovodstvo@fsc.bg в КФН. За следващите отчетни периоди следва информацията да се представя в Комисията за финансов надзор само по електронен път през портала, като се подписва с универсален електронен подпис.

 

Решения от заседание на КФН от 21 юни 2012 г.

На свое заседание от 21 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, издадена от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 29 734 320 (двадесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста и двайсет) лв., разпределени в 2 973 432 (два милиона деветстотин седемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и два) броя обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

3. Отнема лиценза на УД “Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД, гр. София по искане на дружеството, на основание чл. 100, ал. 1, т. 1 предположение второ (изричен отказ от издадения лиценз).

4.  Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Плевен-Булгартабак” АД, с. Ясен, общ. Плевен, от останалите акционери на дружеството.

5. Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Финанс Консултинг” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на “Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец април 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – април 2012 г., възлиза на 515 116 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 4,2 % при ръст от 0,3 % в края на април 2011 г.

Към края на април 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 431 462 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 5,2 % (при спад от 1,0 % година по-рано).

В края на отчетния период делът на първите три и пет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г. Обратна тенденция се наблюдава при първите десет компании, като техният дял намалява в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 76,3 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 6,4 % при ръст от 0,7 % към края на април 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 4,0 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 8,9 % към края на април 2011 г.

През периода януари – април 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 83 654 хил. лв. при 82 462 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 1,4 % при ръст от 8,4 % година по-рано.

Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на април 2012 г., в сравнение с края на април 2011 г., докато при дела на първите десет компании се наблюдава обратна тенденция. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,3 %. На годишна база се отчита ръст от 5,8 % при ръст от 2,7 % към края на април 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – април 2012 г., възлиза на 21 103 хил. лв., с което се отчита ръст от 15,1 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 4,7 % година по-рано.

Към края на април 2012 г. делът на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества намалява в сравнение с края на април 2011 г. Най-голямо е това намаление при първите три компании, чийто пазарен дял достига 40,5 % при 45,5 % към края на април 2011 г.  

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (39,1 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (20,9 %). Най-голям ръст на премиите, спрямо края на април 2011 г., се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (38,6 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-48,0 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 181 233 души при 201 072 души към края на април 2011 г.

Съобщение относно постъпили в Комисията за финансов надзор сигнали за извършване на инвестиционни услуги и дейности от дружества, които не са лицензирани от КФН

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и установени множество публикации за извършване на инвестиционни услуги и дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционни посредници, КФН уведомява инвеститорите за следното:

Посочените по-долу дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, а именно:

– „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;

– „Адмирал Маркетс” ЕООД, гр. София;

– Инстафорекс (InstaForex), Русия;

– Хотфорекс (HotForex), Мавриций;

– „СитиКепитъл” ООД, гр. София;

– Буллгериан Трейдинг Груп, гр. София;

– „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София.

Уведомяваме потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Публична консултация на EIOPA относно бъдещото изменение на Директивата IORP

EIOPA кани всички заинтересовани страни да предоставят коментарите си относно техническите специфики за Количествената оценка на въздействието (quantitative impact study – QIS) на Окончателното становище на EIOPA, предназначено за Европейската комисия. Становището е свързано с преразглеждането на директивата за дейността и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване – ИППО (IORP Directive).

В своето становище, което беше дадено на ЕК на 15 февруари 2012 г., EIOPA предлага холистичен подход за съставяне на балансов отчет (holistic balance sheet) като средство за постигане на целта на ЕК за хармонизиран пруденциален режим за ИППО.

Становището потвърждава важността на QIS и условността на резултатите от него. Подчертава се, че практическата изпълнимост на холистичния подход за съставяне на балансов отчет и въвеждането на еднакво ниво на сигурност, следва да бъдат допълнително проучени.

QIS ще изследва единствено финансовото въздействие върху ИППО на оценката на активите и пасивите на холистичния подход за съставяне на балансов отчет и въвеждането на капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) според различните сценарии, представени в становището на EIOPA. От друга страна, това изследване ще послужи на ЕК при изготвянето на оценката на въздействие, която ще подкрепи законодателното й предложение.

Целта на техническата спецификация е да осигури на онези ИППО, участващи в QIS, насоки относно извършването на необходимите изчисления. Особено внимание е отделено на механизмите за пригодяване и сигурност в Директивата по отношение на оценката и ефекта от смекчаването на риска върху КИП. Такива механизми са условните и дискреционни пенсионни плащания, „последно средство” за намаляване на плащанията, подкрепа от предприятието осигурител и пенсионна схема за защита.

Консултацията е първата стъпка към действителното QIS упражнение, което ще се проведе от началото на октомври до средата на декември. След консултацията EIOPA ще изпрати на ЕК ревизирана версия за сведение.  

Консултацията ще приключи във вторник, 31 юли 2012 г., в 19:00 ч.

Коментарите могат да се изпратят на следната електронна поща:

CP-12-003@eiopa.europa.eu.

Изпратените след тази дата коментари или тези, които не са под формата на предоставения формуляр, няма да бъдат разгледани.

Необходимите документи и формуляри са достъпни на електронната страница на EIOPA: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.

 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

Към 31.05.2012 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 411, като за месец май 2012 г. – 2 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват дейност у нас.

Към 31.05.2012 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 668, като новите за месец май 2012 г., са 12 застрахователни посредници.

Линк към списъците: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Решения от заседание на КФН от 12 юни 2012 г.

На свое заседание от 12 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява промени в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50  000 броя обикновени, безналични акции и номинална стойност 1 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции и дружеството в регистъра на КФН.