КФН обсъди проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

На свое заседание на 27.06.2012 г. КФН обсъди проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основен акцент в предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване е въвеждането на многофондова система в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Предложенията в тази област са съобразени с архитектурата на българския пенсионен модел, като се подчиняват на идеята да не се променя съществуващата пенсионна система, а да се пристъпи към нейното усъвършенстване, разообразяване и обогатяване, за да може третият стълб да изпълни основното си предназначение – осигуряване на достатъчно средства, допълващи пенсията от първи и от втори стълб. В проекта се предвижда възможност всяко пенсионноосигурително дружество да може да учредява и управлява до три фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (съответно за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми) с различен рисков профил в зависимост от относителния дял на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход спрямо размера на активите на фонда.

Проектът предвижда някои промени, целящи  укрепване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества, във връзка с което се усъвършенстват правилата, засягащи изискванията към членовете на управителните и контролни органи и към акционерите, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него.

Целият текст на проекта може да намерите в рубрика “Нормативна уредба” – “Обществени консултации” http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128