Решения от заседание на КФН от 27 юни 2012 г.

На свое заседание от 27 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Прие на първо четене Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.

2. Прекратява производство за издаване на лиценз за застраховане на „ГАММАД” АД, по искане на дружеството

3. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро, разпределени в 6 800 (шест хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. КФН вписва посочената емисия облигации в регистъра, с цел търговия на регулиран пазар.

5. Прие решение за изпращане на уведомления до компетентните органи на Италия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за намерението на застрахователен брокер „ИИБ Интернешънъл” ЕООД, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии