Решения от заседание на КФН от 4 юли 2012 г.

1. На свое заседание, проведено на 04.07.2012 г., Комисията за финансов надзор взе Решение № 718-УД за отнемане на издадения на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Отнемането на лиценза на управляващото дружество е на основание чл. 100, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6, предложение първо от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Управляващото дружество в продължителен период от време (2006 г. – 2011 г.) не отговаря на нормативно установени изисквания за ликвидност, финансовото му състояние е влошено, тъй като финансовият му резултат е загуба в продължение на три последователни финансови години, дружеството е декапитализирано, наблюдава се влошаване на финансовите показатели на организираните от него договорни фондове. Налице е и неизпълнение на принудителни административни мерки, приложени с цел осигуряване изпълнението на задължения за обратно изкупуване, които са значително просрочени.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

2. Издава временна забрана за публикуване на внесеното търгово предложение от Поликолор С.А., Уайтбийм Холдинг Лимитед и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” АД, гр. София, на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе  от останалите акционери на дружеството.