Комисията за финансов надзор организира работна среща с представители на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Комисията за финансов надзор организира на 6 юли работна среща по повод посещението на г-н Patrick Hoedjes, директор «Операции» и г-н Kitzmantel, мениджър «ИТ проекти» към работната група по информационни технологии на EIOPA. В събитието взеха участие представители на застрахователни дружества, членове на Асоциацията на българските застрахователи и експерти от комисията. Представителите на EIOPA запознаха аудиторията с целите и дейността на Комисията по информационни технологии и данни към европейския надзорник.
В първата част на срещата присъстващите служители от информационните отдели на застрахователните компании, ангажирани с обработката и подаването на данни в КФН, бяха запознати от европейските експерти с изискванията на новия формат XBRL, в който ще бъде представяна информацията за надзорни цели след влизането в сила на Директива „Платежоспособност ІІ”.
Втората част на презентацията беше насочена към експертите от КФН, осъществяващи надзорната дейност, във връзка с привеждането в съответствие на работния план на Комисията по ИТ и данни с функциите и целите на националните надзорни институции, и конкретните задължения на КФН.
Еднодневното посещение на европейските експерти допринесе за повишаване информираността и компетентността на българските специалисти от застрахователния бранш и Комисията за финансов надзор във връзка със завишените критерии и предстоящото въвеждане на Директивата „Платежоспособност ІІ”.