ESMA стартира публична консултация относно технически стандарти по прилагането Регламента за извънборсови деривати

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започва Консултация относно Проект на технически стандарти към Регламента за извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (EMIR).
Влизането в сила на Регламента EMIR е ключов елемент от програмата на ЕС, която е в отговор на ангажиментите, поставени от Г20 за засилване на финансовата регулаторна система на глобално ниво и постигането на по-стабилни и устойчиви пазари.

Консултативният документ съдържа проекти на Регулаторни технически стандарти и Технически стандарти за изпълнение, които въвеждат специфични детайли относно прилагането на изискванията, които поставя Регламента EMIR, приет от Европейския парламент на 29 март 2012 г. и от Съвета на ЕС на 11 април 2012 г. Техническите стандарти обхващат подробни разпоредби за:
• намаляване на риска на насрещната страна при сделки с извънборсови деривати – чрез определяне на рамката за прилагане на задължението за клиринг, също така уточняване на техники за намаляване на риска, както и поставя изисквания за прилагане на изключенията за нефинансовите контрагенти и вътрешно групови транзакции;
• осигуряване на стабилност и сигурност на централните контрагенти – чрез определяне на набор от изисквания за структура, бизнес поведение и надзор на централни контрагенти;
• увеличаване на прозрачността при сделките с деривати – чрез определяне на детайлите на сделките с деривати, които ще се отчитат на регистри на транзакции, както и за предоставяне на информацията на съответните компетентни органи.

За кого се отнася консултацията
Всички заинтересовани страни са поканени да участват с коментари относно консултативния документ. Той ще представлява интерес преди всичко за финансовите и нефинансовите страни по сделки с извънборсово търгувани деривати, както и за централни контрагенти и регистри на транзакции.

Оригиналният текст на английски език на консултацията можете да намерите на следните линкове:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/CP_DTS_EMIR.pdf
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Draft-Technical-Standards-Regulation-OTC-Derivatives-CCPs-and-Trade-Repo-0

Отговорите на тази консултация следва да се попълнят на www.esma.europa.eu, в секция „ Consultations”, а крайния срок за изпращането им е 05 август 2012 г.
В допълнение към настоящата Консултация, Европейският орган за ценни книжа и пазари ще проведе публична дискусия в Париж на 12 юли 2012 г. Регистрацията е отворена за всички заинтересовани лица, а конкретното място на провеждане все още не е уточнено. Повече информация за дискусията и регистрационна форма може да намерите тук: http://www.esma.europa.eu/hearing/Open-hearing-EMIR