Комисията за финансов надзор набира оферти във връзка с евентуалното сключване на договор за наем за административна сграда

Комисия за финансов надзор обявява, че набира оферти във връзка с евентуалното сключване на договор за наем за административна сграда, подходяща за нуждите на Комисията за финансов надзор с оглед изпълнението на функциите й, съгласно Закона за Комисията за финансов надзор.

Пълният текст на обявата може да намерите в рубрика “Поднадзорни лица” – “Съобщения”: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/sgrada_Obiava.pdf

Публикувани са четири Делегирани регламента във връзка с агенциите за кредитен рейтинг

На 30 май 2012 г. в Официален вестник на ЕС бяха публикувани следните нормативни актове, които са с пряко приложение в българската нормативна рамка:
• Делегиран Регламент № 446/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 по отношение на регулаторните технически стандарти за съдържанието и формата на периодичните отчети с данни за рейтингите, които агенциите за кредитен рейтинг трябва да предават на ESMA (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (влиза в сила на 30.11.2012 г.);
• Делегиран Регламент № 447/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг с регулаторни технически стандарти за оценката на съответствието на методологиите за определяне на кредитни рейтинги (влиза в сила на 19.06.2012 г.);
• Делегиран Регламент № 448/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 във връзка с регулаторните технически стандарти за представянето на информация, която агенциите за кредитен рейтинг предават в централното хранилище, създадено от ESMA (влиза в сила на 19.06.2012 г.);
• Делегиран Регламент № 449/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да представят във връзка с регистрацията и сертифицирането си (влиза в сила на 19.06.2012 г.).

Текстовете на Регламентите на български и на английски език са публикувани в рубрика „ЕС законодателство” на следните адреси:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-446_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-446_CRA_EN.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-447_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-447_CRA_EN.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-448_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-448_CRA_EN.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-449_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-449_CRA_EN.pdf

Днес се състоя конференция на тема „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисията за финансов надзор

Днес, 7 юни 2012 година, се проведе първата годишна конференция на тема: „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисия за финансов надзор.

Конференцията бе открита от г-жа Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор, отговарящ за защитата на потребителите, която презентира своя ресор като стратегически приоритет на КФН. Освен нея, панелисти бяха:

– г-н Бари Хорнър от Великобритания, който изнесе презентация на тема: „Професионалната финансова консултация  и защита на потребителя – световна практика”. В нея, в качеството си на негов директор, той подробно разясни структурата на Съвета за финансово планиране, в който участват 24 държави. 

 – г-н Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители”, говори за негативното въздействие, което липсата на финансова култура оказва, както върху правилния избор и защитата на потребителите, така и върху развитието на пазара за финансови продукти и услуги.

 – г-жа Росица Вартоник, председател на фондация „Инициатива за финансова грамотност” запозна аудиторията с различните методики за финансово ограмотяване на широката публика, като акцентира върху „игровия” елемент при преподаването на сложната финансова материя. 

С конференцията завърши първата по рода си „Седмица на потребителите на небанкови финансови услуги”, която тази година се проведе от 4 до 8 юни 2012 г., под егидата на госпожа Антония Гинева, член на КФН. Целта на инициативата е да развие и наложи добри практики в областта на защитата на потребителите и да работи за повишаване на тяхната финансова култура. Инициативата е част от дългосрочната програма на КФН, която стартира тази година и е свързана с предоставянето на информация и осигуряване на по-добро познаване от страна на потребителите на техните права и  възможности и пълноценното използване на небанкови финансови услуги.

 

 Презентациите можете да прочетете в рубрика „Събития”.

 

http://www.fsc.bg/Komisiya-za-finansov-nadzor-organizira-parva-po-roda-si-Sedmica-na-potrebitelya-event-86-bg.

Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2012 г.

Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец март 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

През първото тримесечие на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.  

Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 5 616 хил. лв. при 584 хил. лв. към края на март 2011 г., съответно финансов резултат от 9 721 хил. лв. при 4 791 хил. лв. за същия период на 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на първото тримесечие на 2012 г. е 4 960 хил. лв. при 458 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 5 998 хил. лв. при 2 117 хил. лв. към края на март 2011 г.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 1,2 % на годишна база и възлиза на 2 971 244 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 2,0 % на годишна база и достига 1 911 396  хил. лв., а в животозастраховането намалява с 0,3 % и достига 1 059 848 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 6 % на годишна база и достига 891 411 хил. лв., в т.ч. 521 793 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 369 618 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 5,0 % на годишна база и достига 1 461 481 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2012 г., нараства с 12,1 % на годишна база и достига 655 603 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за първото тримесечие на 2012 г., възлиза на 387 416 хил. лв., като се отчита спад от 1,9 % на годишна база при спад от 1,5 % за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 323 198 хил. лв., с което се реализира спад от 3,7 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 75,3 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 14,4 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за първото тримесечие на 2012 г., възлиза на 64 218 хил. лв., с което се реализира ръст от 8,7 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,1 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,9 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 180 272 хил. лв., като нарастват с 14,9 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 25 645 хил. лв., като се отчита увеличение от 2,8 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 357 360 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 6,6 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 159 827 хил. лв. и на годишна база намаляват с 61,6 %.

Към края на март 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат отрицателен технически резултат от 1 335 хил. лв., при 1 079 хил. лв., отчетен  към края на март 2011 г., съответно положителен финансов резултат от 1 523 хил. лв., при 1 442 хил. лв. към края на март 2011 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 4,1 % на годишна база и възлиза на 88 785 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 3,1 % на годишна база и достига 57 100 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 8,8 % на годишна база и достига 21 158 хил. лв.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 16 915 хил. лв., с което се отчита ръст от 6,7 % на годишна база, при спад от 3,7 % година по-рано.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 36,4 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (22,5 %) и „Възстановяване на разходите” (14,3 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 6 216 хил. лв., като се отчита увеличение от 9,6 % на годишна база. 

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 208 629 при 199 422 към края на март 2011 г.

КФН прие промени в Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

На свое заседание на 04.06.2012 г. КФН прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Основен акцент в проекта е въвеждането на задължение за пенсионноосигурителното дружество да предостави на лицето, подаващо заявление за участие, актуална писмена информация по образец относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване и основните характеристики на управлявания от него универсален или професионален пенсионен фонд. Предоставянето на тази информация ще улесни лицата при подаването на заявленията и ще им помогне да направят информиран избор относно управлението на своите средства.

Проектът на наредбата е публикуван в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128

КФН откри „Седмицата на потребителите”, организирана от комисията, с образователна програма за студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Днес, 4 юни 2012 г., Комисия за финансов надзор проведе образователната програма “Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България” за студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.  Обучението бе официално открито от Декана на Стопански факултет доц. д-р Тодор Попов и от г-жа Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите на финансови услуги. Това е „пилотна” образователна програма и е първата сред инициативите, които ние съвместно ще провеждаме с КФН, каза доц. д-р Николай Добрев, ръководител катедра „Финанси и счетоводство” в Стопанския факултет.

С тази програма започна „Седмицата на потребителя”, новата инициатива на КФН под егидата на г-жа Гинева, с намерението тази потребителска седмица да се организира и провежда всяка година. Тя е сред инициативите, които КФН реализира с цел изпълнението  на една от основните си стратегически цели – засилване на защита на потребителите.

На днешния образователен форум лекторите-експерти от КФН запознаха студентите със спецификите на трите пазара, регулирани от комисията – капиталов, застрахователен и пенсионноосигурителен, както и с новите тенденции в надзорната дейност. Освен това, образователната програма включи и решаването на практически казуси, като например, създаване на инвестиционен портфейл, както и казуси, свързани със застрахователната практика.

Програмата и презентациите на лекторите, както и снимки са публикувани в раздел „Събития”.

Решения от заседание на КФН от 4 юни 2012 г.

На свое заседание от 4 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

  1. Вписва емисия акции, издадена от „Слънчо” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 600 000 лв. на 3 200 000 лв. Издадената емисия е в размер на 1 600 000 лв., разпределени в 1 600 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.
  2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Хидроизомат” АД. Емисията е в размер на 2 598 244 броя обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,50 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения регистър.
  3. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД,  за закупуване чрез ИП  на акции на „Плевен-Булгартабак” АД,  от останалите акционери на дружеството.
  4. Признава придобитата от Йордан Зарев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

Публикувани са насоките, които управляващите дружества следва да прилагат при изчисляване на общата рискова експозиция на управлявана колективна инвестиционна схема

С решение 482-УД от 21.05.2012г. Комисията за финансов надзор определя като методология, която управляващите дружества следва да прилагат при изчисляване на общата рискова експозиция на управлявана колективна инвестиционна схема, методологията, определена от „Общи насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск и риска от насрещната страна за ПКИПЦК”, приети от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) –  http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Guidelines-risk-UCITS.pdf

и „Насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск за някои видове структурирани ПКИПЦК”, приети от Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA). – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/2012197_bg.pdf.

Насоките са публикувани в раздел «Административни документи» – «Методики».

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2012 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2012 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 10 398 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 8 594 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2012 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 16 089 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за първото тримесечие на 2012 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”. – http://www.fsc.bg/2012-bg-790

Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2011 г. и за периода януари-февруари 2012 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2011 г., както и за периода януари-февруари 2012 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Съгласно представените отчети брутният премиен приход за 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 40 375 хил. лв., като се наблюдава спад от 4,2 % на годишна база.

Спрямо края на 2010 г. делът на първите три, пет и десет компании намалява, като се наблюдава засилване на конкуренцията между дружествата на пазара по доброволно здравно осигуряване.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,2 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22,3 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 23 786 хил. лв. и намаляват с 3,1 % на годишна база.

Към края на 2011 г. общият размер на здравноосигурителните резерви възлиза на 15 964 хил. лв., отчитайки увеличение от 10,5 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 5,2 % на годишна база и възлиза на 82 454 хил. лв. Собственият капитал нараства с 6,9 % на годишна база и достига 56 165 хил. лв.

Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-1 761 хил. лв.) при (-3 179 хил. лв.) за 2010 г., а финансовият резултат е (-512 хил. лв.) при (-1 326 хил. лв.) за 2010 г.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края на годината е 189 427.

За месец януари 2012 г. реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 7 446 хил. лв., а изплатените претенции на 1 941 хил. лв.

За периода януари-февруари 2012 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлизат на 11 954 хил. лв., като се отчита спад от 2 % на годишна база. Изплатените претенции нарастват с 10,1 % спрямо същия период на 2011 г. и възлизат на 3 942 хил. лв.

Най-голям относителен дял в структурата на премийния приход заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети” – 42,4%, следван от „Извънболнична медицинска помощ” – 36,3%.

По действащи договори към 29.02.2012 г. броят на здравноосигурените лица е 188 154.