Публикувани са насоките, които управляващите дружества следва да прилагат при изчисляване на общата рискова експозиция на управлявана колективна инвестиционна схема

С решение 482-УД от 21.05.2012г. Комисията за финансов надзор определя като методология, която управляващите дружества следва да прилагат при изчисляване на общата рискова експозиция на управлявана колективна инвестиционна схема, методологията, определена от „Общи насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск и риска от насрещната страна за ПКИПЦК”, приети от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) –  http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Guidelines-risk-UCITS.pdf

и „Насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск за някои видове структурирани ПКИПЦК”, приети от Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA). – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/2012197_bg.pdf.

Насоките са публикувани в раздел «Административни документи» – «Методики».