КФН прие промени в Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

На свое заседание на 04.06.2012 г. КФН прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Основен акцент в проекта е въвеждането на задължение за пенсионноосигурителното дружество да предостави на лицето, подаващо заявление за участие, актуална писмена информация по образец относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване и основните характеристики на управлявания от него универсален или професионален пенсионен фонд. Предоставянето на тази информация ще улесни лицата при подаването на заявленията и ще им помогне да направят информиран избор относно управлението на своите средства.

Проектът на наредбата е публикуван в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128