Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2012 г.

Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец март 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

През първото тримесечие на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.  

Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 5 616 хил. лв. при 584 хил. лв. към края на март 2011 г., съответно финансов резултат от 9 721 хил. лв. при 4 791 хил. лв. за същия период на 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на първото тримесечие на 2012 г. е 4 960 хил. лв. при 458 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 5 998 хил. лв. при 2 117 хил. лв. към края на март 2011 г.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 1,2 % на годишна база и възлиза на 2 971 244 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 2,0 % на годишна база и достига 1 911 396  хил. лв., а в животозастраховането намалява с 0,3 % и достига 1 059 848 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 6 % на годишна база и достига 891 411 хил. лв., в т.ч. 521 793 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 369 618 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 5,0 % на годишна база и достига 1 461 481 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2012 г., нараства с 12,1 % на годишна база и достига 655 603 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за първото тримесечие на 2012 г., възлиза на 387 416 хил. лв., като се отчита спад от 1,9 % на годишна база при спад от 1,5 % за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 323 198 хил. лв., с което се реализира спад от 3,7 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 75,3 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 14,4 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за първото тримесечие на 2012 г., възлиза на 64 218 хил. лв., с което се реализира ръст от 8,7 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,1 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,9 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 180 272 хил. лв., като нарастват с 14,9 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 25 645 хил. лв., като се отчита увеличение от 2,8 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 357 360 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 6,6 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 159 827 хил. лв. и на годишна база намаляват с 61,6 %.

Към края на март 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат отрицателен технически резултат от 1 335 хил. лв., при 1 079 хил. лв., отчетен  към края на март 2011 г., съответно положителен финансов резултат от 1 523 хил. лв., при 1 442 хил. лв. към края на март 2011 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 4,1 % на годишна база и възлиза на 88 785 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 3,1 % на годишна база и достига 57 100 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 8,8 % на годишна база и достига 21 158 хил. лв.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 16 915 хил. лв., с което се отчита ръст от 6,7 % на годишна база, при спад от 3,7 % година по-рано.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 36,4 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (22,5 %) и „Възстановяване на разходите” (14,3 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 6 216 хил. лв., като се отчита увеличение от 9,6 % на годишна база. 

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 208 629 при 199 422 към края на март 2011 г.