Публикувани са четири Делегирани регламента във връзка с агенциите за кредитен рейтинг

На 30 май 2012 г. в Официален вестник на ЕС бяха публикувани следните нормативни актове, които са с пряко приложение в българската нормативна рамка:
• Делегиран Регламент № 446/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 по отношение на регулаторните технически стандарти за съдържанието и формата на периодичните отчети с данни за рейтингите, които агенциите за кредитен рейтинг трябва да предават на ESMA (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (влиза в сила на 30.11.2012 г.);
• Делегиран Регламент № 447/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг с регулаторни технически стандарти за оценката на съответствието на методологиите за определяне на кредитни рейтинги (влиза в сила на 19.06.2012 г.);
• Делегиран Регламент № 448/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 във връзка с регулаторните технически стандарти за представянето на информация, която агенциите за кредитен рейтинг предават в централното хранилище, създадено от ESMA (влиза в сила на 19.06.2012 г.);
• Делегиран Регламент № 449/2012 за допълнение на Регламент № 1060/2009 по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да представят във връзка с регистрацията и сертифицирането си (влиза в сила на 19.06.2012 г.).

Текстовете на Регламентите на български и на английски език са публикувани в рубрика „ЕС законодателство” на следните адреси:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-446_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-446_CRA_EN.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-447_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-447_CRA_EN.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-448_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-448_CRA_EN.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-449_CRA_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DA-449_CRA_EN.pdf