Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2011 г. и за периода януари-февруари 2012 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2011 г., както и за периода януари-февруари 2012 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Съгласно представените отчети брутният премиен приход за 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 40 375 хил. лв., като се наблюдава спад от 4,2 % на годишна база.

Спрямо края на 2010 г. делът на първите три, пет и десет компании намалява, като се наблюдава засилване на конкуренцията между дружествата на пазара по доброволно здравно осигуряване.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,2 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22,3 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 23 786 хил. лв. и намаляват с 3,1 % на годишна база.

Към края на 2011 г. общият размер на здравноосигурителните резерви възлиза на 15 964 хил. лв., отчитайки увеличение от 10,5 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 5,2 % на годишна база и възлиза на 82 454 хил. лв. Собственият капитал нараства с 6,9 % на годишна база и достига 56 165 хил. лв.

Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-1 761 хил. лв.) при (-3 179 хил. лв.) за 2010 г., а финансовият резултат е (-512 хил. лв.) при (-1 326 хил. лв.) за 2010 г.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края на годината е 189 427.

За месец януари 2012 г. реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 7 446 хил. лв., а изплатените претенции на 1 941 хил. лв.

За периода януари-февруари 2012 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлизат на 11 954 хил. лв., като се отчита спад от 2 % на годишна база. Изплатените претенции нарастват с 10,1 % спрямо същия период на 2011 г. и възлизат на 3 942 хил. лв.

Най-голям относителен дял в структурата на премийния приход заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети” – 42,4%, следван от „Извънболнична медицинска помощ” – 36,3%.

По действащи договори към 29.02.2012 г. броят на здравноосигурените лица е 188 154.