Решения от заседание на КФН от 4 юни 2012 г.

На свое заседание от 4 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

  1. Вписва емисия акции, издадена от „Слънчо” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 600 000 лв. на 3 200 000 лв. Издадената емисия е в размер на 1 600 000 лв., разпределени в 1 600 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.
  2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Хидроизомат” АД. Емисията е в размер на 2 598 244 броя обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,50 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения регистър.
  3. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД,  за закупуване чрез ИП  на акции на „Плевен-Булгартабак” АД,  от останалите акционери на дружеството.
  4. Признава придобитата от Йордан Зарев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.