Решения от заседание на КФН на 31.07.2015 г.

На заседанието си на 31.07.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Eвролийз Груп” ЕАД, с което да представи допълнителна информация.

2.Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 05.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност. Проектът на наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Proekt-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-Naredba-7.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Motivi-kam-proekta-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-Naredba-7.pdf

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ и Българската асоциация на управляващите дружества /БАУД/ ще бъдат уведомени писмено за приетия на първо гласуване проект на наредба за изразяване на бележки и предложения по проекта в рамките на определения срок за обществено обсъждане.

3.Открива процедура по отнемане на издадения лиценз на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и предоставя 7-дневен срок на дружеството да представи обяснения и/или възражения във връзка с производството. Срокът започва да тече от поставянето на съобщението на таблото за обявления и интернет страницата на КФН.

4.Отхвърля като неоснователна жалба от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД срещу Решение № 512-ПД/18.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

5.Отхвърля като неоснователна жалба от „НУРТС България” АД срещу Решение № 463-Е от 10.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

6.Отхвърля като неоснователна жалба от „НУРТС България” АД срещу Решение № 464-Е от 10.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

7.Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Глобал опортюнитис”, вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Глобал Опортюнитис” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Глобал Опортюнитис” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ, вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН и вписва договорен фонд „Глобал Опортюнитис” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 31.07.2015 г.

На заседанието си на 31.07.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Eвролийз Груп” ЕАД, с което да представи допълнителна информация.

2.Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 05.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност. Проектът на наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Proekt-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-Naredba-7.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Motivi-kam-proekta-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-Naredba-7.pdf

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ и Българската асоциация на управляващите дружества /БАУД/ ще бъдат уведомени писмено за приетия на първо гласуване проект на наредба за изразяване на бележки и предложения по проекта в рамките на определения срок за обществено обсъждане.

3.Открива процедура по отнемане на издадения лиценз на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и предоставя 7-дневен срок на дружеството да представи обяснения и/или възражения във връзка с производството. Срокът започва да тече от поставянето на съобщението на таблото за обявления и интернет страницата на КФН.

4.Отхвърля като неоснователна жалба от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД срещу Решение № 512-ПД/18.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

5.Отхвърля като неоснователна жалба от „НУРТС България” АД срещу Решение № 463-Е от 10.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

6.Отхвърля като неоснователна жалба от „НУРТС България” АД срещу Решение № 464-Е от 10.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

7.Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Глобал опортюнитис”, вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Глобал Опортюнитис” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Глобал Опортюнитис” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ, вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН и вписва договорен фонд „Глобал Опортюнитис” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,00 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 2,10 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,00 на сто, а за ППФ съответно е 5,10 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 595-УПФ и № 596-ППФ от 20.07.2015 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Решения от заседание на КФН на 21.07.2015 г.

На заседанието си на 21.07.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Кредисимо” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 18 491 858 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 16 000 000 бр. нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД  и до 2 491 858 бр. съществуващи акции, с ISIN код: BG1100032140 и вписва емисия в размер на 16 000 000 бр. акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

3. Отказва да одобри промените в устава на „Експат Имоти” АДСИЦ, предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2015 г.

4. Изпраща на ИП „Капман” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на констатираните несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

5. Одобрява замяната на обслужващото дружество по отношение на счетоводната дейност, консултантското обслужване и другата отчетност на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

6. Определя датите 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г. и утвърждава конспект и ред за провеждане на изпити за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Конспектът и редът за провеждане на изпитите за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

Важна информация за застрахователните брокери

Във връзка с подаването на шестмесечни справки и отчети от застрахователните брокери за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява следното:

Информационната система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от КЗ, изисква данните да се подават в електронен вид, подписани с електронен подпис през портал на интернет страницата на КФН.

На основание Заповед 332/15.10.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, информационната система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към портала, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис. В случай на промяна на лицето, което подава данни към портала, е необходимо в седем дневен срок от настъпването й, същата да бъде представена писмено в КФН, за да се деактивира достъпа на предишния потребител.

Предвид гореизложеното, всички заинтересовани лица, е необходимо да подадат в КФН:

1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

2. Публичен ключ (public key) на сертификата, за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки*, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

* Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще генерира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Решения от заседание на КФН на 21.07.2015 г.

На заседанието си на 21.07.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Кредисимо” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 18 491 858 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 16 000 000 бр. нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД  и до 2 491 858 бр. съществуващи акции, с ISIN код: BG1100032140 и вписва емисия в размер на 16 000 000 бр. акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

3. Отказва да одобри промените в устава на „Експат Имоти” АДСИЦ, предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2015 г.

4. Изпраща на ИП „Капман” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на констатираните несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

5. Одобрява замяната на обслужващото дружество по отношение на счетоводната дейност, консултантското обслужване и другата отчетност на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

6. Определя датите 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г. и утвърждава конспект и ред за провеждане на изпити за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Конспектът и редът за провеждане на изпитите за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат, публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Нови отчетните форми за капиталова адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Във връзка с приемане на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и прилагане на Регламент 575/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и Закона за пазарите на финансови инструменти, Ви уведомяваме, че на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) в рубрика „Регистри и справки”, нов раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, както и в рубрика „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Капиталов пазар”, са качени новите отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на ИП (Приложение I „Отчитане на собствените средства и капиталови изисквания”, Приложение III „Отчитане на финансова информация, съгласно МСФО” и Приложение IV „Отчитане на финансова информация, съгласно национални счетоводни принципи”, Приложение VIII „Образци за отчитане на големи експозиции и риск от концентрация”, Приложение X „Отчитане на ливъридж” и Приложение XII „Отчитане на ликвидност”), както и допълнителни справки към тях (Справки от 1 до 8, Справка към счетоводен баланс и Справка за приходите и разходите). Новите отчетни форми са съобразени с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/227 на Комисията от 9 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

Решения от заседание на КФН на 15.07.2015 г.

На заседанието си на 15.07.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на инвестиционно дружество „Надежда” АД и управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, с което да представят коригирани документи.

2. Одобрява преобразуването на инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД – отделяне чрез придобиване на имущество на дружеството от приемащо дружество „ДФКО” ООД.

3. Вписва емисия в размер на 5 083 431 лв., разпределени в 5 083 431 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от „Българска роза” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 267 549 лв. на 5 350 980 лв. с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

4. Издава временна забрана за публикуване на внесеното от „Мел холдинг” АД търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Витапрот – Славяново” АД от останалите акционери на дружеството.

5. Прекратява образувано производство за издаване на допълнителен лиценз на „Ви-Веста Холдинг” АД, представител на ЗК „Надежда” АД, за издаване на допълнителен лиценз на ЗК „Надежда” АД по застраховане за нови видове застраховки.

6. Приема за сведение отчети за дейността на управление „Застрахователен надзор” за трето и четвърто тримесечие на 2014 г.