Решения от заседание на КФН на 31.07.2015 г.

На заседанието си на 31.07.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Eвролийз Груп” ЕАД, с което да представи допълнителна информация.

2.Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 05.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност. Проектът на наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Proekt-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-Naredba-7.pdf

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Motivi-kam-proekta-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-Naredba-7.pdf

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ и Българската асоциация на управляващите дружества /БАУД/ ще бъдат уведомени писмено за приетия на първо гласуване проект на наредба за изразяване на бележки и предложения по проекта в рамките на определения срок за обществено обсъждане.

3.Открива процедура по отнемане на издадения лиценз на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и предоставя 7-дневен срок на дружеството да представи обяснения и/или възражения във връзка с производството. Срокът започва да тече от поставянето на съобщението на таблото за обявления и интернет страницата на КФН.

4.Отхвърля като неоснователна жалба от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД срещу Решение № 512-ПД/18.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

5.Отхвърля като неоснователна жалба от „НУРТС България” АД срещу Решение № 463-Е от 10.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

6.Отхвърля като неоснователна жалба от „НУРТС България” АД срещу Решение № 464-Е от 10.06.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

7.Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Глобал опортюнитис”, вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Глобал Опортюнитис” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Глобал Опортюнитис” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ, вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН и вписва договорен фонд „Глобал Опортюнитис” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.