Важна информация за застрахователните брокери

Във връзка с подаването на шестмесечни справки и отчети от застрахователните брокери за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява следното:

Информационната система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от КЗ, изисква данните да се подават в електронен вид, подписани с електронен подпис през портал на интернет страницата на КФН.

На основание Заповед 332/15.10.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, информационната система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към портала, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис. В случай на промяна на лицето, което подава данни към портала, е необходимо в седем дневен срок от настъпването й, същата да бъде представена писмено в КФН, за да се деактивира достъпа на предишния потребител.

Предвид гореизложеното, всички заинтересовани лица, е необходимо да подадат в КФН:

1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

2. Публичен ключ (public key) на сертификата, за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки*, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

* Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще генерира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Важна информация за застрахователните брокери

Във връзка с подаването на шестмесечни справки и отчети от застрахователните брокери за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява следното:

Информационната система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от КЗ, изисква данните да се подават в електронен вид, подписани с електронен подпис през портал на интернет страницата на КФН.

На основание Заповед 332/15.10.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, информационната система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към портала, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис. В случай на промяна на лицето, което подава данни към портала, е необходимо в седем дневен срок от настъпването й, същата да бъде представена писмено в КФН, за да се деактивира достъпа на предишния потребител.

Предвид гореизложеното, всички заинтересовани лица, е необходимо да подадат в КФН:

1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

2. Публичен ключ (public key) на сертификата, за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки*, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

* Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще генерира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Важна информация за застрахователните брокери

Напомняме на всички застрахователни брокери, че подаването на годишните отчет и справки за извършваното от тях застрахователно и презастрахователно посредничество за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., се осъществява единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Предоставянето на годишните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им” –http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.

Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще гененрира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Напомняме също така, че срокът за подаване на отчета и справките за 2014 г. е 31.01.2015 г. Следва да се има предвид, че застрахователните посредници, заличени от регистъра на КФН през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., трябва да представят справка за извършваното от тях посредничество към датата на заличаване.

Важна информация за застрахователните брокери

Напомняме на всички застрахователни брокери, че подаването на годишните отчет и справки за извършваното от тях застрахователно и презастрахователно посредничество за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., се осъществява единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Предоставянето на годишните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им” –http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.

Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще гененрира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Напомняме също така, че срокът за подаване на отчета и справките за 2014 г. е 31.01.2015 г. Следва да се има предвид, че застрахователните посредници, заличени от регистъра на КФН през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., трябва да представят справка за извършваното от тях посредничество към датата на заличаване.