Нови отчетните форми за капиталова адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Във връзка с приемане на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и прилагане на Регламент 575/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и Закона за пазарите на финансови инструменти, Ви уведомяваме, че на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) в рубрика „Регистри и справки”, нов раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, както и в рубрика „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Капиталов пазар”, са качени новите отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на ИП (Приложение I „Отчитане на собствените средства и капиталови изисквания”, Приложение III „Отчитане на финансова информация, съгласно МСФО” и Приложение IV „Отчитане на финансова информация, съгласно национални счетоводни принципи”, Приложение VIII „Образци за отчитане на големи експозиции и риск от концентрация”, Приложение X „Отчитане на ливъридж” и Приложение XII „Отчитане на ликвидност”), както и допълнителни справки към тях (Справки от 1 до 8, Справка към счетоводен баланс и Справка за приходите и разходите). Новите отчетни форми са съобразени с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/227 на Комисията от 9 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

Нови отчетните форми за капиталова адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Във връзка с приемане на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и прилагане на Регламент 575/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и Закона за пазарите на финансови инструменти, Ви уведомяваме, че на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) в рубрика „Регистри и справки”, нов раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, както и в рубрика „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Капиталов пазар”, са качени новите отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на ИП (Приложение I „Отчитане на собствените средства и капиталови изисквания”, Приложение III „Отчитане на финансова информация, съгласно МСФО” и Приложение IV „Отчитане на финансова информация, съгласно национални счетоводни принципи”, Приложение VIII „Образци за отчитане на големи експозиции и риск от концентрация”, Приложение X „Отчитане на ливъридж” и Приложение XII „Отчитане на ликвидност”), както и допълнителни справки към тях (Справки от 1 до 8, Справка към счетоводен баланс и Справка за приходите и разходите). Новите отчетни форми са съобразени с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/227 на Комисията от 9 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.