Решения от заседание на КФН на 21.07.2015 г.

На заседанието си на 21.07.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Кредисимо” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 18 491 858 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 16 000 000 бр. нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД  и до 2 491 858 бр. съществуващи акции, с ISIN код: BG1100032140 и вписва емисия в размер на 16 000 000 бр. акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

3. Отказва да одобри промените в устава на „Експат Имоти” АДСИЦ, предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2015 г.

4. Изпраща на ИП „Капман” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на констатираните несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

5. Одобрява замяната на обслужващото дружество по отношение на счетоводната дейност, консултантското обслужване и другата отчетност на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

6. Определя датите 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г. и утвърждава конспект и ред за провеждане на изпити за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Конспектът и редът за провеждане на изпитите за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

Решения от заседание на КФН на 21.07.2015 г.

На заседанието си на 21.07.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Кредисимо” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 18 491 858 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 16 000 000 бр. нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД  и до 2 491 858 бр. съществуващи акции, с ISIN код: BG1100032140 и вписва емисия в размер на 16 000 000 бр. акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

3. Отказва да одобри промените в устава на „Експат Имоти” АДСИЦ, предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2015 г.

4. Изпраща на ИП „Капман” АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на констатираните несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

5. Одобрява замяната на обслужващото дружество по отношение на счетоводната дейност, консултантското обслужване и другата отчетност на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

6. Определя датите 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г. и утвърждава конспект и ред за провеждане на изпити за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Конспектът и редът за провеждане на изпитите за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.