Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 30 януари 2007 г. двадесет и девет застрахователи  чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 30 януари 2007 г. седем застрахователни посредници чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Шест дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:
„ТРАКИЯ ГРУП 7” ЕООД,  гр. Пловдив,
„ЧЕСИ ИНС” ООД, гр. Пловдив,
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС” АД, София,
„ИНТЕЛЕКТ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД, София,
„ТАЙМ БРОКЪРС” ЕООД, гр. Варна,
„БРОКЕР М” ООД, гр. София.
Пълния текст на решенията 60, 61, 62, 63, 146 и 169 може да намерите в раздел „Документи”.

Свобода Тошева е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД “Ай Ен Джи” – клон София

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Свобода Тошева за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД “Ай Ен Джи” – клон София.

Пълния текст на решение 65 може да намерите в раздел „Документи”.

Радостина Георгиева е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на “ГРАВЕ България Животозастраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Радостина Георгиева за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на “ГРАВЕ България Животозастраховане” АД.
Пълния текст на решение 64 може да намерите в раздел „Документи”.

Александър Личев е одобрен за председател на СД и за изпълнителен директор на “Общинска застрахователна компания” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Александър Личев за председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “Общинска застрахователна компания” АД.  Моника Георгиева и Веселин Михайлов са одобрени за членове на Съвета на директорите на същото дружество.

Пълния текст на решенията 174, 175 и 176 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на “КРЕМИКОВЦИ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  “КРЕМИКОВЦИ” АД да отстрани непълнотите в представения  отчет за трето тримесечие на 2006 г.

Пълния текст на решение 178 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения на КФН от 29.01.2007 г.

На свое заседание от 29.01.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :
 
1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции на “Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 5 299 000 лв., разпределени в толкова броя обикновени акции.  Дружеството и емисията са вписани в публичния регистър на КФН.

Основната дейност на “Чайкафарма висококачествените лекарства” АД е свързана с производство, опаковане (вторично и първично), маркетинг и промоция на медикаменти и развойна дейност. Основният акцент в продуктовата гама на дружеството са лекарствени средства за лечение на сърдечно-съдови заболявания, диабет и заболявания на централната нервна система. Дружеството осъществява продажби на вътрешния пазар, но като приоритет в дългосрочните му планове е политиката по експортно ориентирано производство.

Основен акционер на “Чайкафарма висококачествените лекарства” АД е Тихомир Каменов, притежаващ 96% от капитала на дружеството.

2. Одобри търгово предложение от “Българска Холдингова Корпорация” АД, гр. Етрополе, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евро- Финанс” АД, гр. София, на акции на “Еврохолд България” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 2.03 лв.

ПОД „Топлина” АД получи разрешения за управление на три пенсионни фонда

Във връзка с подадено искане за издаване на разрешения за управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор” издаде на пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД разрешения  за управление на универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. След получаване на разрешенията дружеството може да започне да извършва дейност по допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване.  

ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД получи одобрение на програма с мерки за привеждане на активите на ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД в съответствие с изискванията на закона

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на  програма с мерки за привеждане на активите на ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ” АД по Протокол № 03 от 12.01.2007 г.

Пълния текст на решение 147  може да намерите в раздел „Документи”.