ПОД „Топлина” АД получи разрешения за управление на три пенсионни фонда

Във връзка с подадено искане за издаване на разрешения за управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор” издаде на пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД разрешения  за управление на универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. След получаване на разрешенията дружеството може да започне да извършва дейност по допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване.