Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 114-УПФ и № 115-ППФ от 19.01.2017 г. може да намерите в раздел Административни документи. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 27.01.2017 г.

На заседанието си на 27.01.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, във връзка с постъпило с заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

2. Изпраща писмо до Софийски градски съд, с което изисква представянето на удостоверение за наличие на образувани пред съда търговски дела срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ. Изпраща писмо до „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, с което уведомява дружеството за установените от КФН индикации за наличие на основания за спиране на административното производство по издаване на одобрение на промени в устава му.

3. Изпраща нотификационното писмо за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Изпраща уведомително писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за изпращането на документите.

Решения от заседание на КФН на 27.01.2017 г.

На заседанието си на 27.01.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, във връзка с постъпило с заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

2 Изпраща писмо до Софийски градски съд, с което изисква представянето на удостоверение за наличие на образувани пред съда търговски дела срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ. Изпраща писмо до „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, с което уведомява дружеството за установените от КФН индикации за наличие на основания за спиране на административното производство по издаване на одобрение на промени в устава му.

3. Изпраща нотификационното писмо за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Изпраща уведомително писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за изпращането на документите.

Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2017 г.

Във връзка с Тарифа за таксите, събирани от Kомисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС № 126 от 10.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 38 от 17.05.2011 г., в сила от 17.05.2011 г. и на основание чл. 27, ал. 3, срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки е до 31 януари на текущата година.

Разяснение относно подването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите

Във връзка с постъпили въпроси относно подаването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите, Управление „Застрахователен надзор” дава следните разяснения:

Предвид разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 53 за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), която предвижда, че наредбата се прилага от 01.01.2017 г., тримесечните справки за 4-то тримесечие на 2016 г. и годишните справки за 2016 г. се подават в справките във формата по Наредба № 30 за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите и се подават през портала на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.isp.fsc.bg.

Предвид изричната разпоредба на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 53, застрахователите са задължени да подадат предварителни тримесечни справки за периода, завършващ на 31.12.2016 г., съгласно новите справки по Наредба № 53. Тези предварителни справки няма да могат да се подадат през портала и трябва да бъдат изпратени по електронна поща на деловодството.

Справките считано от първо тримесечие на 2017 г. и занапред следва да се подават съгласно новите справки по Наредба № 53 през портала на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.isp.fsc.bg.

 

Решения от заседание на КФН на 24.01.2017 г.

На заседанието си на 24.01.2017 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Парк” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
 
2. Вписва „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от „Нео Лондон Капитал” АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Улпина” АДСИЦ във връзка с постъпило заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и одобрение на ликвидатор.
 
4. Признава придобитата от Славомир Ненков Гигов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
5. Открива производство по отнемане на лиценза на „Балканика имоти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. На дружеството, както и заинтересованите граждани и организации, се предоставя 7-дневен срок за представяне на обяснения и/или възражения във връзка с производството.
 
6. Открива производство по отнемане на лиценза на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. На дружеството, както и заинтересованите граждани и организации, се предоставя 7-дневен срок за представяне на обяснения и/или възражения във връзка с производството.

Решения от заседание на КФН на 24.01.2017 г.

На заседанието си на 24.01.2017 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Парк” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
 
2. Вписва „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от „Нео Лондон Капитал” АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Улпина” АДСИЦ във връзка с постъпило заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и одобрение на ликвидатор.
 
4. Признава придобитата от Славомир Ненков Гигов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
5. Открива производство по отнемане на лиценза на „Балканика имоти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. На дружеството, както и заинтересованите граждани и организации, се предоставя 7-дневен срок за представяне на обяснения и/или възражения във връзка с производството.
 
6. Открива производство по отнемане на лиценза на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. На дружеството, както и заинтересованите граждани и организации, се предоставя 7-дневен срок за представяне на обяснения и/или възражения във връзка с производството.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 31.12.2016 г. на основание чл. 311, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат (версия 31.12.2016), публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 
ВАЖНО:
Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:

● Базовият файл с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.

Решения от заседание на КФН на 18.01.2017 г.

На заседанието си на 18.01.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти във връзка с постъпило заявление относно увеличение на квалифицираното участие на „Бент оил” АД в ЗАД „Асет Иншурънс” АД.

Решения от заседание на КФН на 18.01.2017 г.

На заседанието си на 18.01.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти във връзка с постъпило заявление относно увеличение на квалифицираното участие на „Бент оил” АД в ЗАД „Асет Иншурънс” АД.