Разяснение относно подването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите

Във връзка с постъпили въпроси относно подаването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите, Управление „Застрахователен надзор” дава следните разяснения:

Предвид разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 53 за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), която предвижда, че наредбата се прилага от 01.01.2017 г., тримесечните справки за 4-то тримесечие на 2016 г. и годишните справки за 2016 г. се подават в справките във формата по Наредба № 30 за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите и се подават през портала на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.isp.fsc.bg.

Предвид изричната разпоредба на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 53, застрахователите са задължени да подадат предварителни тримесечни справки за периода, завършващ на 31.12.2016 г., съгласно новите справки по Наредба № 53. Тези предварителни справки няма да могат да се подадат през портала и трябва да бъдат изпратени по електронна поща на деловодството.

Справките считано от първо тримесечие на 2017 г. и занапред следва да се подават съгласно новите справки по Наредба № 53 през портала на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.isp.fsc.bg.

 

Разяснение относно подването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите

Във връзка с постъпили въпроси относно подаването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите, Управление „Застрахователен надзор” дава следните разяснения:

Предвид разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 53 за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), която предвижда, че наредбата се прилага от 01.01.2017 г., тримесечните справки за 4-то тримесечие на 2016 г. и годишните справки за 2016 г. се подават в справките във формата по Наредба № 30 за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите и се подават през портала на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.isp.fsc.bg.

Предвид изричната разпоредба на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 53, застрахователите са задължени да подадат предварителни тримесечни справки за периода, завършващ на 31.12.2016 г., съгласно новите справки по Наредба № 53. Тези предварителни справки няма да могат да се подадат през портала и трябва да бъдат изпратени по електронна поща на деловодството.

Справките считано от първо тримесечие на 2017 г. и занапред следва да се подават съгласно новите справки по Наредба № 53 през портала на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.isp.fsc.bg.