Контакти

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16
централа: 02 9404 999

факс: 02 9404 606

e-mail: bg_fsc@fsc.bg
Подаване на жалби и документи:

e-mail: delovodstvo@fsc.bg
Работно време на деловодството: 9:00-17:30 часа
Подаване на жалби от служители на поднадзорни лица:
e-mail: employee_signals@fsc.bg
Последващо разкриване на информация от страна на нотифицирани КИС:
e-mail: EU_UCITS_reporting@fsc.bg
Антикорупция:
e-mail: corruption@fsc.bg

Връзки с обществеността: 02 9404 789

e-mail: press@fsc.bg
Въпроси относно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/678)
e-mail: delovodstvo@fsc.bg
Информационен център: 0800 40 444

За технически въпроси:
e-mail: helpdesk_fsc@fsc.bg

IBAN: BG95BNBG96613000141501

BIC: BNBGBGSD

Булстат: 131060676

Дан.Номер:1222131037

М.О.Л.: Карина Караиванова - Ганозова

Единен формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН – delovodstvo@fsc.bg Поради увеличения обем на документи, подписани с електронен подпис и затрудненията, възникващи при обработката им, КФН въвежда единен формат за подаване на тези документи.

С единния формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН – delovodstvo@fsc.bg – се въвеждат следните изисквания:

- Писмото да е подписано с електронен подпис (не криптирано);

- В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;

- В основното поле на писмото да се указва само изходящия номер от кореспондента и кратко описание на подаваните данни (относно);

- Прикачените файлове да не са криптирани.