Контакти

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16

централа: 02 94 04 999

факс: 02 829 43 24

e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Подаване на жалби и документи:

e-mail: delovodstvo@fsc.bg

Антикорупция: e-mail: corruption@fsc.bg

Прес-център: 02 9404 789; 02 9404 625

e-mail: press@fsc.bg

 

IBAN: BG95BNBG96613000141501

BIC: BNBGBGSD

Булстат: 131060676

Дан.Номер:1222131037

М.О.Л.: Карина Караиванова - Ганозова

Единен формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН – delovodstvo@fsc.bg Поради увеличения обем на документи, подписани с електронен подпис и затрудненията, възникващи при обработката им, КФН въвежда единен формат за подаване на тези документи.

С единния формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН – delovodstvo@fsc.bg – се въвеждат следните изисквания:

- Писмото да е подписано с електронен подпис (не криптирано);

- В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;

- В основното поле на писмото да се указва само изходящия номер от кореспондента и кратко описание на подаваните данни (относно);

- Прикачените файлове да не са криптирани;

Единен формат за подаваните документи на електронния адрес на КФН – delovodstvo@fsc.bg