СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящия преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите в България, Комисията за финансов надзор одобри  Покана за независими външни експерти за извършване на  преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и Покана за независими външни експерти за преглед на балансите за българския застрахователен сектор.
В изпълнение на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, КФН следва да определи и оповести лицата, които ще извършат преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите.

Могат да участват всички заинтересовани лица, като за целта трябва да представят до 18 февруари 2016 г. в КФН посочените в двете покани документи. Въз основа на постъпилите документи и в съответствие със заложените в поканите критерии за допустимост, Комисията за финансов надзор ще определи лица с висока професионална репутация и международен опит, които в периода април – юни 2016 г. ще извършат преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите в България.

Пълният текст на двете покани е обявен на следния интернет адрес:

– български http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/
– английски http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/announcements/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Уведомявам Ви, че на основание Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на 05.01.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, е вписан квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД  – Наталия Кумпикова.

Клиентите на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, при който да прехвърлят финансовите инструменти, пари и други активи, както и да подадат нареждане за прехвърляне на притежавани от тях финансови инструменти по лична сметка в „Централен депозитар” АД и да посочат банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните им средства. За целта е необходимо да бъде подадено нареждане в офиса на квестора на адрес: гр. София, площад „Славейков” № 1, вх. А, ет. 2, тел. 02/980 75 77, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. или от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Квесторът има задължение да уведоми всички клиенти на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД за приключването на дейността на посредника и възможността да прехвърлят активите си по лична сметка или при друг инвестиционен посредник.

Комисията Ви обръща внимание, че квесторът не разполага с архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с оглед на което е възможно част от адресите на клиентите да не са актуални и тези клиенти да не получат изрични съобщения.

Всеки клиент има право да подаде нареждане за прехвърляне на активите си в офиса на квестора в срок 5 работни дни от получаване на съобщение. Клиентите, които не са получили съобщения следва да се свържат с квестора и да подадат нареждане във връзка с активите си във възможно най-кратък срок от публикуване на настоящото съобщение.

Притежаваните активи на клиенти, които не подадат изрично нареждане, ще бъдат прехвърлени съответно по тяхна сметка в „Централен депозитар” АД и по обща банкова сметка на клиенти, които не са получили паричните си средства. Последните ще могат да изтеглят дължимите им парични средства от тази сметка в срок 5 години съгласно представен на банката списък на клиентите, чиито пари се съхраняват по тази сметка.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. И за професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) и за двата вида фондове за същия период, изчислена на годишна база, е 3,78 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 35-УПФ и № 36-ППФ от 20.01.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2015 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2015 г. на универсалните пенсионни фондове е 1,47 на сто, на професионалните фондове е 1,78 на сто и на доброволните фондове е 1,68 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2015 г. може да намерите тук

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за заплащане в пълен размер на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор по чл.27, ал.1, т. 9 от ЗКФН за 2016 г. е 31 януари 2016 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от  Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). При неплащане на таксата в определения срок за срока на забава се дължи лихва съгласно чл.27, ал. 5 от ЗКФН.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2016 г.

На заседанието си на 21.01.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за коригиране на несъответствия в представените документи.
 
2. Изпраща писмо до „Индустриален фонд” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
3. Уведомява компетентния орган на приемащите държави относно намерението на ИП „Варчев Финанс” ЕООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Италия и Република Португалия.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2016 г.

На заседанието си на 21.01.2016 г. КФН реши:
1. Изпраща писмо до УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за коригиране на несъответствия в представените документи.
 
2. Изпраща писмо до „Индустриален фонд” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
3. Уведомява компетентния орган на приемащите държави относно намерението на ИП „Варчев Финанс” ЕООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Италия и Република Португалия.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 31.12.2015 г. на основание чл. 311, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.
Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат (версия 11.12.2015.), публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 
ВАЖНО:
Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:
● Базовият файл с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.

Решения от заседание на КФН на 13.01.2016 г.

На заседанието си на 13.01.2016 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Медика” АД от останалите акционери на дружеството, като преди публикуване на предложението да отстрани техническа грешка, с цел вписването му в регистъра.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бета Корп” АД на акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Допуска Венимир Петков до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г. и отказва да допусне Христо Симеонов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г.
 
5. Прекратява производство за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ.
 
6. Приема становище на КФН за проект на рамкова позиция на Република България по Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване.
 
7. Отхвърля жалба от Ангел Донов, Кристи Маринова и Лазар Илиев, в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност), срещу Решение № 874-ПД от 09.11.2015 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

Решения от заседание на КФН на 13.01.2016 г.

На заседанието си на 13.01.2015 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Медика” АД от останалите акционери на дружеството, като преди публикуване на предложението да отстрани техническа грешка, с цел вписването му в регистъра.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бета Корп” АД на акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Допуска Венимир Любомиров Петков до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г. и отказва да допусне Христо Господинов Симеонов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г.
 
5. Прекратява производство за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ.
 
6. Приема становище на КФН за проект на рамкова позиция на Република България по Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване.
 
7. Отхвърля жалба от Ангел Николов Донов, Кристи Христова Маринова и Лазар Петров Илиев, в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност), срещу Решение № 874-ПД от 09.11.2015 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец декември 25 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 декември 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.     

През месец декември 24 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 31 декември 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2064.    

През декември едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 декември 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.       

През месец декември няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 декември 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.