Георги Койнов е одобрен за управител на ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Георги Койнов за управител на ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД, избран с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 21.08.2009 г.

Решение 741 може да намерите в раздел "Административни документи".

Вписва се професионална схема, управлявана от ПОК„ДСК-Родина” АД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разпореждане за вписване във водения от КФН публичен регистър  професионалните схемиа на предприятието–осигурител „Интерфудс” АД. Професионалната схема се управлява от ПОК„ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”

Решения от заседание на КФН от 26 август 2009 г .

На свое заседание от 26  август  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на ПОД „Лукойл Гарант България” АД, гр. София в ПОАД „ЦКБ – Сила” АД, гр. София, като прецени че са спазени изискванията на нормативната уредба, платежоспособността на приемащото дружество след преобразуването е доказана и интересите на осигурените лица и пенсионерите са запазени.
В резултат на вливането ПОАД „ЦКБ – Сила” АД става универсален правоприемник на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, което се прекратява без ликвидация. Управляваните от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД пенсионни фондове се вливат във фондовете, управлявани от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД.
Дружествата, участващи в преобразуването, са уредили както гаранциите за запазването на правата на осигурените лица и пенсионерите, така и задълженията, които поемат към тях във връзка с преобразуването. Предвидените в тази насока мерки включват:
–          в управляваните от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД пенсионни фондове се разкриват индивидуални партиди за всяко осигурено лице и пенсионер, преминал от фондовете, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, като по всяка партида се прехвърля пълният размер на натрупаните средства;
–       при определяне на съотношението на замяна на дяловете между съответните по вид фондове средствата по всяка партида, която се закрива в преобразуващ се фонд, трябва да са равни на средствата по съответната партида, която се открива в съответния управляван от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД пенсионен фонд;
–          запазват се и се гарантират правата на пенсионерите на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, като ПОАД „ЦКБ – Сила” АД изплаща отпуснатите пенсии в размерите и при условията, посочени в сключените пенсионни договори;
–          в ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и управляваните от него пенсионни фондове се запазва осигурителната история на осигурените лица, пенсионерите, осигурителите и другите осигурители.
            ПОАД „ЦКБ – Сила” АД е поело задължението да уведоми персонално осигурените лица, пенсионерите, осигурителите и другите осигурители в управляваните от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД пенсионни фондове за извършеното преобразуване и за правата им във връзка с това, както и допълнително да публикува в два централни ежедневника и на интернет страниците на двете дружества информация за преобразуването.

2. Признава на Александър Вучков придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

“Рила-Боровец” АД се отписва от водения от КФН регистър

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде решение, с което отписва от публичния регистър “Рила-Боровец” АД, к.к.„Боровец” и издадената от дружеството емисия акции в размер на 156 213 лева, разпределена в 156 213 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Решение 737 може да намерите в раздел "Административни документи".

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2009 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През второто тримесечие на 2009 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 30 741 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 27 406 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2009 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 19 131 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2009 г. са общо 49 940. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 35 663 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2009 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Герхард Ланер е одобрен за член на Надзорния съвет на ЗК „Български имоти” АД и на ЖЗК „Български имоти” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобрява Герхард Ланер за член на Надзорния съвет на ЗК „Български имоти” АД и на ЖЗК „Български имоти” АД.
Решенията 733 и 734 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари – юни 2009 г., е 735 612 хил. лв., с което е реализиран ръст от 1,7 % на годишна база. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 359 223 хил. лв., като ръстът на годишна база е 0,8 %.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 18,7 % на годишна база и достига 1 258 517 хил. лв.
Сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 712 221 хил. лв., като нарастването на годишна база е 16,2 %.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по общо застраховане възлиза на (-6 238) хил. лв. при (-13 844) хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
Премийният приход от директно общо застраховане е 725 244 хил. лв., при 710 322 хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
Към 30.06.2009 г. най-голям дял на пазара по директно общо застраховане заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (42,3 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (27,4 %) – общо 69,8 % от премийния приход по директно общо застраховане, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход по директно общо застраховане на годишна база се отчита по застраховки „Кредити” (123%) и „Летателни апарати” (82 %), които заемат дял съответно от 1,4% и 1% от премийния приход, реализиран в сектора.
Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 699 852 хил. лв., от които 690 392 хил. лв. е премийния приход на професионалния презастраховател „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Брутните технически резерви по активно презастраховане възлизат на 658 054 хил. лв.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане към края на юни 2009 г. заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и  „Други щети на имущество”), съответно от 52,8 % и 29 %.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на юни 2009 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 113 122 хил. лв., с което е реализиран спад от 12,5 % на годишна база. За периода януари – юни 2009 г. нито едно от дружествата по животозастраховане не е извършвало дейност по активно презастраховане. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 42 460 хил. лв., като ръстът на годишна база е 19,1 %.
Размерът на брутните технически резерви нараства с 15,5 % на годишна база и достига 482 915 хил. лв.
Към края на юни 2009 г. сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 940 056 хил. лв., като нарастването на годишна база е 8,5 %. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 8 598 хил. лв. при (-4 977) хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 75,1 % и 74,4 %.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” – с 9,6 % и „Допълнителна застраховка” – с 8,4 %.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – юни на 2009 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 23 150 хил. лв., при 15 118 хил. лв., отчетени за същия период на миналата година. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 10 349 хил. лв., при 9 617 хил. лв., изплатени през шестмесечието на 2008 г.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 24,7 % на годишна база и достига 15 267 хил. лв.
Сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 65 481 хил. лв., като нарастването на годишна база е 25,3 %.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на  1 761 хил. лв. при (-5 051) хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 29,4 % и 35,9 %.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2009 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 375 326 при 295 416 към края на юни 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 19 август 2009 г .

На свое заседание от  19 август  2009 г. КФН взе следното решение:

1. Одобрява търгово предложение от „Тренд Инвест” АД, гр. Вадуц, Лихтенщайн за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София (ПФБК ООД) на акции на „Сердиком” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.Предложената цена за една акция е 8,73 лв.

Мариан Хротка е одобрен за изпълнителен директор на «Дженерали застраховане» АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява одобрява Мариан Хротка за изпълнителен директор на «Дженерали застраховане» АД.
Решение № 724 е публикувано в раздел „Административни документи”.

Камен Аначков е одобрен за член на СД на ИП „Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде одобрение на Камен Аначков за член на СД на ИП „Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД, избран с решение от 04.08.2009 г.

Решение 731 може да намерите в раздел "Административни документи".