Решения от заседание на КФН от 26 август 2009 г .

На свое заседание от 26  август  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на ПОД „Лукойл Гарант България” АД, гр. София в ПОАД „ЦКБ – Сила” АД, гр. София, като прецени че са спазени изискванията на нормативната уредба, платежоспособността на приемащото дружество след преобразуването е доказана и интересите на осигурените лица и пенсионерите са запазени.
В резултат на вливането ПОАД „ЦКБ – Сила” АД става универсален правоприемник на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, което се прекратява без ликвидация. Управляваните от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД пенсионни фондове се вливат във фондовете, управлявани от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД.
Дружествата, участващи в преобразуването, са уредили както гаранциите за запазването на правата на осигурените лица и пенсионерите, така и задълженията, които поемат към тях във връзка с преобразуването. Предвидените в тази насока мерки включват:
–          в управляваните от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД пенсионни фондове се разкриват индивидуални партиди за всяко осигурено лице и пенсионер, преминал от фондовете, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, като по всяка партида се прехвърля пълният размер на натрупаните средства;
–       при определяне на съотношението на замяна на дяловете между съответните по вид фондове средствата по всяка партида, която се закрива в преобразуващ се фонд, трябва да са равни на средствата по съответната партида, която се открива в съответния управляван от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД пенсионен фонд;
–          запазват се и се гарантират правата на пенсионерите на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, като ПОАД „ЦКБ – Сила” АД изплаща отпуснатите пенсии в размерите и при условията, посочени в сключените пенсионни договори;
–          в ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и управляваните от него пенсионни фондове се запазва осигурителната история на осигурените лица, пенсионерите, осигурителите и другите осигурители.
            ПОАД „ЦКБ – Сила” АД е поело задължението да уведоми персонално осигурените лица, пенсионерите, осигурителите и другите осигурители в управляваните от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД пенсионни фондове за извършеното преобразуване и за правата им във връзка с това, както и допълнително да публикува в два централни ежедневника и на интернет страниците на двете дружества информация за преобразуването.

2. Признава на Александър Вучков придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.