Решения от заседание на КФН на 30.07.2019 г.

На заседанието си на 30.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 3 400 000 лева на 6 800 000 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Одобрява Даниел Пенов Дончев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
3. Одобрява Биляна Енчева Вълчева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Златен лев Капитал” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Златен лев“.
 
5. Издава общ административен акт за въвеждане на ограничения при търговията с договори за разлика от непрофесионални клиенти, считано от 02.08.2019 г.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“,  приети от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
8. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще”, „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще” и „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще”, приети от Съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД.
 
9. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Доверие”, Професионален пенсионен фонд “Доверие” и Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, приети от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ АД.
 
10. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2017 г. до 28.06.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 903 – УПФ от 30.07.2019 г. и № 904 – ППФ от 30.07.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
11. Спира административно производство, образувано по заявление от Имре Щано (Imre Sztanó), за одобряването му за член на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД до приключване на производство по признаване на придобито в чужбина висше образование.
 
12. Предоставя на компетентните органи на Великобритания, Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Латвия, Франция, Чехия, Холандия, Финландия и Унгария получената информация относно промените, свързани с инвестиционен посредник „Емирейтс Уелт” ЕАД, във връзка с извършваната от него дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на горепосочените държави.
Изпраща писмо до ИП „Емирейтс Уелт” ЕАД, с което го уведомява, че КФН е съобщила за промените, направени от ИП, на компетентните органи на приемащите държави и изисква от дружеството предоставяне на допълнителна информация.
 
13. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Астра Баланс“, ДФ „Астра Глобал Екуити“, ДФ „Астра Кеш плюс“, ДФ „Астра Комодити“ и ДФ „Астра Енерджи“.
 
14. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
15. Изпраща писмо до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „АФА” ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет, както и годишните справки, доклади и приложения на дружеството за 2019 г.
 
16. Изпраща писмо до „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „АФА” ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет, както и годишните справки, доклади и приложения на дружеството за 2019 г.
 
17. Изпраща писмо до „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18. Изпраща писмо до „МАП3“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 30.07.2019 г.


На заседанието си на 30.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 3 400 000 лева на 6 800 000 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Одобрява Даниел Дончев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
3. Одобрява Биляна Вълчева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Златен лев Капитал” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Златен лев“.
 
5. Издава общ административен акт за въвеждане на ограничения при търговията с договори за разлика от непрофесионални клиенти, считано от 02.08.2019 г.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“,  приети от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
8. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще”, „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще” и „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще”, приети от Съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД.
 
9. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Доверие”, Професионален пенсионен фонд “Доверие” и Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, приети от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ АД.
 
10. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2017 г. до 28.06.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 903 – УПФ от 30.07.2019 г. и № 904 – ППФ от 30.07.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
11. Спира административно производство, образувано по заявление от Имре Щано (Imre Sztanó), за одобряването му за член на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД до приключване на производство по признаване на придобито в чужбина висше образование.
 
12. Предоставя на компетентните органи на Великобритания, Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Латвия, Франция, Чехия, Холандия, Финландия и Унгария получената информация относно промените, свързани с инвестиционен посредник „Емирейтс Уелт” ЕАД, във връзка с извършваната от него дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на горепосочените държави.
Изпраща писмо до ИП „Емирейтс Уелт” ЕАД, с което го уведомява, че КФН е съобщила за промените, направени от ИП, на компетентните органи на приемащите държави и изисква от дружеството предоставяне на допълнителна информация.
 
13. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Астра Баланс“, ДФ „Астра Глобал Екуити“, ДФ „Астра Кеш плюс“, ДФ „Астра Комодити“ и ДФ „Астра Енерджи“.
 
14. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
15. Изпраща писмо до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „АФА” ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет, както и годишните справки, доклади и приложения на дружеството за 2019 г.
 
16. Изпраща писмо до „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „АФА” ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет, както и годишните справки, доклади и приложения на дружеството за 2019 г.
 
17. Изпраща писмо до „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18. Изпраща писмо до „МАП3“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Последващи действия за българските потребители след откриване на производството по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“


Последващи действия за българските потребители след откриване на производството по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България”

След като кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 и назначи двама постоянни ликвидатори, Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България незабавно предприе проактивни стъпки в защита на интересите и правата на потребителите на застрахователни услуги в България. 
Днес, 30 юли 2019 г., председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов,  изпрати официално писмено искане до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър, за предоставяне на информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България.

Какви са очакваните действия от страна на ликвидаторите?
В съответствие с Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и приложимото законодателство на Република Кипър се очаква да бъдат предприети следните действия:

  1. Веднага след образуване на производството по ликвидация, се очаква ликвидаторите да уведомят, индивидуално и писмено, всички известни кредитори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, в т.ч. и кредиторите, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България. По отношение на кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии), ликвидаторите следва да посочат в уведомлението следните елементи: сроковете, които следва да се спазват, санкциите, предвидени при неспазване на тези срокове, органа или институцията, оправомощени да получат предявяването на вземане, или забележките относно вземанията, както и действието на производството за  ликвидация по отношение на застрахователните договори и датата, на която се преустановява действието на застрахователните договори, както и правата, и задълженията на застрахования по договора.
  2. Очаква се ликвидаторите да представят на кредиторите на дружеството формуляр за предявяване на вземането (формулярът може да бъде предявен от българските кредитори на застрахователя на български език). Вземанията на всички кредитори следва да се третират без дискриминация. Всеки кредитор на застрахователното дружество, в т.ч. тези, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България, има право да предяви вземанията си, или да представи писмено съображенията си по отношение на вземанията си, в съответствие с указанията, предоставени от ликвидатора.
Какво да направят потребителите/кредиторите в България?
В случай, че вземането на кредитора, вече е било предявено към „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или към „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, не е необходимо да се предприемат допълнителни действия. Нужно е да се изчака за индивидуалната и писмена обратна връзка от назначените ликвидатори по предявеното вземане.
В случай, че вземането на кредитора още не е предявено, то трябва да бъде  предявено към масата на несъстоятелността на „Olympic Insurance Co. Ltd“. Предстои ликвидаторите да дадат указанията как това може да се случи. Следва именно те да оповестят и реда за предявяване на вземанията, както и да укажат на заинтересованите лица какви действия да предприемат в тази връзка.
 
Какво предстои в процеса на ликвидация?
Процедурите, свързани с ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър,  и удовлетворяване на вземанията, включително, свързани с изплащане на обезщетенията по застрахователните договори, по които насрещна страна е „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър се очаква да отнемат време. Конкретен срок за удовлетворяване на вземанията не може да бъде поставен към днешна дата, тъй като той зависи изцяло от действията на ликвидаторите и е напълно в техните правомощия.
 
Назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър, следва да уточнят активите на застрахователя и тяхната достатъчност, да установят предявените вземания на кредиторите, да преценят тяхната основателност и да определят размера им, и едва след като са приключени всички процедури в производството по ликвидация, в съответствие с приложимото право на Република Кипър, да пристъпят към удовлетворяване на кредиторите, съобразно масата на несъстоятелността.
Комисията за финансов надзор на Република България ще оповестява публично всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат и произтичащите от това действия за българските граждани, кредитори на горепосоченото дружество и клона му в България. 

Кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България”

Днес, 30.07.2019 г.,  компетентният съд в гр. Никозия, Република Кипър постанови решение за откриване на производство по ликвидация на “Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК 200737120. Съдът назначи двама постоянни ликвидатори, като това са досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър.
Следващият етап е надзорният орган върху застраховането на Република Кипър да информира надзорните органи на всички други държави-членки на Европейския съюз за решението за откриване на производство за ликвидация, включително на конкретните последици, произтичащи от това производство.
Извлечение от решението за откриване на производството за ликвидация ще бъде публикувано в официалния вестник на Република Кипър, както и в официалния  вестник на Европейския съюз.
Комисията за финансов надзор на Република България своевременно ще публикува точна и изчерпателна информация  във връзка с откриването на производството за ликвидация на страницата си: www.fsc.bg. Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).
Комисията за финансов надзор (КФН) носи отговорност пред българското общество да следи постоянно развитието на ситуацията и да оповестява публично всяка важна информация, свързана на първо място с интереса на българските потребители/кредитори на дружеството. На второ място, КФН се ангажира да комуникира действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначенитe ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат. На трето място, Комисията има и ангажимент да изисква от всички институции, които имат отношение към случая, оказване на необходимото съдействие на лицата, които имат застрахователни вземания, произтичащи от договори със „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ.

КФН обсъди спешните мерки в небанковия сектор, нужни за присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) на среща на високо ниво с председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов и г-жа Илиана Христова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ проведоха на 24 юли 2019 г.,  еднодневна среща на високо ниво с г-н Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и с г-н Патрик Ходжес, директор „Надзор и уеднаквяване на надзорните практики“ в EIOPA.
Б.Атанасов_Г.БернардиноОсновна цел на срещата беше, за българския и за европейския надзорен орган на небанковите институции, да се запознаят лично и да имат директна и целенасочена комуникация. По време на срещата бяха очертани основните предизвикателства и мерки в две от най-важните направления в небанковия сектор – застраховане и пенсионно осигуряване. Новото ръководство на Комисията за финансов надзор заяви ясно една от основните си цели – осигуряването на финансовата стабилност в застрахователния и пенсионния сектор.
С оглед присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) основни акценти в срещата бяха: поддържане на достатъчно ниво на техническите резерви от българските застрахователи, изпълнение на капиталовите изисквания за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховане, което е и основно изискване към тях, анализ и оценка на трудноопределими стойности на активи, анализ и оценка на презастрахователните квотни договори. Обсъдени бяха конкретните мерки за действие във всяка една от областите, а очакваните резултати са: стабилен застрахователен пазар, постигане на по-голяма прецизност в оценките на определени категории активи, техническите резерви на застрахователите, както и адекватна система на управление.
Визията за развитие на застрахователния и пенсионния сектор, представена от КФН е осигуряване на стабилност на пазара, усъвършенстван санкционен механизъм и превантивни мерки за защита на потребителите.  
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „само чрез силен и справедлив надзор на пазарното поведение можем да сме в полза на гражданите в България. Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит, за което свидетелства и  първата ни среща днес с висшия управленски екип на европейския надзорен орган“.
От своя страна г-н Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване увери, че проведената среща е знак за гласувано доверие към новия управленски екип на КФН в лицето на г-н Бойко Атанасов и на г-жа Илиана Христова. „За краткото време, в което управлявате Комисията за финансов надзор, вече наблюдаваме ясна визия за бъдещото развитие на регулаторния орган, както и ангажираност за внедряването на конкретни мерки за стабилност в небанковия сектор в България, от което да се облагодетелстват българските граждани. Разчитам на прозрачна комуникация, ясни правила в надзора и изпълнени ангажименти. За да защити българския потребител, EIOPA ще бъде безкомпромисна, като от близко ще наблюдава нарушаващите правилата поднадзорни лица – застрахователни и пенсионни компании, и ако се наложи ще приложи и надзорните си инструменти. Важно е, обаче, за да има силен надзор, както КФН поема отговорност, така и всички останалите страни, участващи в процеса, да го направят.“, допълни още г-н  Бернардино.

Решения от заседание на КФН на 25.07.2019 г.


На заседанието си на 25.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Грийн Таун Проджектс” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа в регистъра, воден от КФН.
Вписва емисия в размер 4 059 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, издадена от „Грийн Таун Проджектс” АД и представляваща регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Одобрява Магдалена Банчева Александрова за член на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Филип Цветанов Димитров.
 
5. Вписва „Рила Брокерс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Допълва Решение № 881 – ДФ от 16.07.2019 г. и Решение № 883 – ДФ от 16.07.2019 г. на КФН, с които са одобрени промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
7. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg може да започне да предлага на територията на Република България 2 класа ценни книжа на подфонд HEALTHCARE INNOVATION на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
8. Изпраща писмо до „Браво пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писма до „Тремо Мениджмънт” ООД и „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) с искане за допълнителна информация и документи във връзка намерение за придобиване на квалифицирано участие от „Тремо Мениджмънт” ООД в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.
 
10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Даниел Пенов Дончев за член на Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 25.07.2019 г.


На заседанието си на 25.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Грийн Таун Проджектс” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа в регистъра, воден от КФН.
Вписва емисия в размер 4 059 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, издадена от „Грийн Таун Проджектс” АД и представляваща регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Одобрява Магдалена Александрова за член на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Филип Димитров.
 
5. Вписва „Рила Брокерс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Допълва Решение № 881 – ДФ от 16.07.2019 г. и Решение № 883 – ДФ от 16.07.2019 г. на КФН, с които са одобрени промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
7. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg може да започне да предлага на територията на Република България 2 класа ценни книжа на подфонд HEALTHCARE INNOVATION на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
8. Изпраща писмо до „Браво пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писма до „Тремо Мениджмънт” ООД и „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) с искане за допълнителна информация и документи във връзка намерение за придобиване на квалифицирано участие от „Тремо Мениджмънт” ООД в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.
 
10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Даниел Дончев за член на Съвета на директорите на дружеството.

Комисията за финансов надзор предоставя данни на Прокуратурата от проверката на „Исторически парк“

    Комисията за финансов надзор (КФН) инициира проверка на „Исторически парк“ АД. След като анализира публично оповестената информация за проекта, налична в интернет пространството, електронни медии и социални мрежи, както и в Търговския регистър, Комисията излезе с аргументирано становище по казуса.  
    Проверката на КФН установи, че прехвърлянето на наличните акции на "Исторически парк" АД се осъществява между частноправни субекти. Респективно правоотношенията, които възникват между тях също имат частноправен характер. Комисията за финансов надзор няма правомощия по отношение на тях, тъй като тя има правомощия единствено при публично предлагане на безналични ценни книжа.
    Според становището на КФН, има вероятност на лицата, придобили от акциите на дружеството, да се предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализация на самия проект „Исторически парк“, а не по сметка на акционерите – прехвърлители.
    „За установяване или отхвърляне на това предположение, с мое решение, резултатите от проверката на всички факти и обстоятелства, свързани с правоотношенията, възникващи между дружеството и неговите акционери, са изпратени за запознаване и преценка за последващи действия от страна на Прокуратурата на Република България.“, каза Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов.
    Ролята на КФН е да осъществява стриктен и навременен надзор, да бъде обективна и безпристрастна, работейки в интерес както на бизнеса, така и на гражданите. Основните цели на КФН са да осигурява защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар, създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар и поддържане на стабилността и общественото доверие в него.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2019 г.

    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2019 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2019“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите към края 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.
Представените годишни образци S.02.01.01 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.