КФН обсъди спешните мерки в небанковия сектор, нужни за присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) на среща на високо ниво с председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов и г-жа Илиана Христова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ проведоха на 24 юли 2019 г.,  еднодневна среща на високо ниво с г-н Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и с г-н Патрик Ходжес, директор „Надзор и уеднаквяване на надзорните практики“ в EIOPA.
Б.Атанасов_Г.БернардиноОсновна цел на срещата беше, за българския и за европейския надзорен орган на небанковите институции, да се запознаят лично и да имат директна и целенасочена комуникация. По време на срещата бяха очертани основните предизвикателства и мерки в две от най-важните направления в небанковия сектор – застраховане и пенсионно осигуряване. Новото ръководство на Комисията за финансов надзор заяви ясно една от основните си цели – осигуряването на финансовата стабилност в застрахователния и пенсионния сектор.
С оглед присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) основни акценти в срещата бяха: поддържане на достатъчно ниво на техническите резерви от българските застрахователи, изпълнение на капиталовите изисквания за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховане, което е и основно изискване към тях, анализ и оценка на трудноопределими стойности на активи, анализ и оценка на презастрахователните квотни договори. Обсъдени бяха конкретните мерки за действие във всяка една от областите, а очакваните резултати са: стабилен застрахователен пазар, постигане на по-голяма прецизност в оценките на определени категории активи, техническите резерви на застрахователите, както и адекватна система на управление.
Визията за развитие на застрахователния и пенсионния сектор, представена от КФН е осигуряване на стабилност на пазара, усъвършенстван санкционен механизъм и превантивни мерки за защита на потребителите.  
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „само чрез силен и справедлив надзор на пазарното поведение можем да сме в полза на гражданите в България. Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит, за което свидетелства и  първата ни среща днес с висшия управленски екип на европейския надзорен орган“.
От своя страна г-н Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване увери, че проведената среща е знак за гласувано доверие към новия управленски екип на КФН в лицето на г-н Бойко Атанасов и на г-жа Илиана Христова. „За краткото време, в което управлявате Комисията за финансов надзор, вече наблюдаваме ясна визия за бъдещото развитие на регулаторния орган, както и ангажираност за внедряването на конкретни мерки за стабилност в небанковия сектор в България, от което да се облагодетелстват българските граждани. Разчитам на прозрачна комуникация, ясни правила в надзора и изпълнени ангажименти. За да защити българския потребител, EIOPA ще бъде безкомпромисна, като от близко ще наблюдава нарушаващите правилата поднадзорни лица – застрахователни и пенсионни компании, и ако се наложи ще приложи и надзорните си инструменти. Важно е, обаче, за да има силен надзор, както КФН поема отговорност, така и всички останалите страни, участващи в процеса, да го направят.“, допълни още г-н  Бернардино.

КФН обсъди спешните мерки в небанковия сектор, нужни за присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) на среща на високо ниво с председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов и г-жа Илиана Христова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ проведоха на 24 юли 2019 г.,  еднодневна среща на високо ниво с г-н Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и с г-н Патрик Ходжес, директор „Надзор и уеднаквяване на надзорните практики“ в EIOPA.
Основна цел на срещата беше, за българския и за европейския надзорен орган на небанковите институции, да се запознаят лично и да имат директна и целенасочена комуникация. По време на срещата бяха очертани основните предизвикателства и мерки в две от най-важните направления в небанковия сектор – застраховане и пенсионно осигуряване. Новото ръководство на Комисията за финансов надзор заяви ясно една от основните си цели – осигуряването на финансовата стабилност в застрахователния и пенсионния сектор.
С оглед присъединяването на България към Валутния механизъм II (ERM II) основни акценти в срещата бяха: поддържане на достатъчно ниво на техническите резерви от българските застрахователи, изпълнение на капиталовите изисквания за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховане, което е и основно изискване към тях, анализ и оценка на трудноопределими стойности на активи, анализ и оценка на презастрахователните квотни договори. Обсъдени бяха конкретните мерки за действие във всяка една от областите, а очакваните резултати са: стабилен застрахователен пазар, постигане на по-голяма прецизност в оценките на определени категории активи, техническите резерви на застрахователите, както и адекватна система на управление.
Визията за развитие на застрахователния и пенсионния сектор, представена от КФН е осигуряване на стабилност на пазара, усъвършенстван санкционен механизъм и превантивни мерки за защита на потребителите.  
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „само чрез силен и справедлив надзор на пазарното поведение можем да сме в полза на гражданите в България. Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит, за което свидетелства и  първата ни среща днес с висшия управленски екип на европейския надзорен орган“.

От своя страна г-н Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване увери, че проведената среща е знак за гласувано доверие към новия управленски екип на КФН в лицето на г-н Бойко Атанасов и на г-жа Илиана Христова. „За краткото време, в което управлявате Комисията за финансов надзор, вече наблюдаваме ясна визия за бъдещото развитие на регулаторния орган, както и ангажираност за внедряването на конкретни мерки за стабилност в небанковия сектор в България, от което да се облагодетелстват българските граждани. Разчитам на прозрачна комуникация, ясни правила в надзора и изпълнени ангажименти. За да защити българския потребител, EIOPA ще бъде безкомпромисна, като от близко ще наблюдава нарушаващите правилата поднадзорни лица – застрахователни и пенсионни компании, и ако се наложи ще приложи и надзорните си инструменти. Важно е, обаче, за да има силен надзор, както КФН поема отговорност, така и всички останалите страни, участващи в процеса, да го направят.“, допълни още г-н  Бернардино.