Владимир Савов откри конференцията за инвестиции и валутна търговия Investor Forex Forum

Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, откри третото издание на специализираната конференция за инвестиции и валутна търговия Investor Forex Forum 2014.

Пред събралите участниците в събитието той подчерта, че Комисията за финансов надзор е заинтересована от успешното развитие и разширяване на българския капиталов пазар, така че той все повече да изпълнява основната си роля по привличането на инвестиции в бизнеса. За тази цел е необходимо да се работи за увеличаване на неговата прозрачност и ефективност – задачи, които Комисията разглежда като свои стратегически приоритети.

Форумът събира на едно място български и чуждестранни професионалисти, инвеститори и трейдъри, както и представители на инвестиционната общност. На него се дискутират водещите събития на инвестиционните и финансови пазари, актуални тенденции, които влияят на пазарите и валутите и др. Investor Forex Forum се организира в партньорство с Асоциациите на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), управляващите дружества (БАУД) и Българска фондова борса – София.

Председателят на КФН се срещна с УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

На 25.11.2014г. се проведе среща между председателя на КФН Стоян Мавродиев, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Ангел Джалъзов и членовете на Управителния съвет на Асоциацията.

Участниците в срещата обсъдиха актуални теми от областта на допълнителното пенсионно осигуряване. В хода на проведените разговори, Комисията увери членовете на Асоциацията, че изнесената неотдавна в определени медии информация за подготвяна национализация на частните пенсионни фондове в България и че представители на КФН са участвали в такова обсъждане, не отговаря на истината. КФН и БАДДПО се обединиха около твърдото становище, че идеята за експроприация на активите на пенсионните фондове е неприемлива и би имала крайно негативно влияние върху българския тристълбов пенсионен модел и най-вече върху интересите на осигурените лица.

КФН и лично нейният председател винаги са имали категорична позиция в подкрепа на стабилността на втория стълб на пенсионната система и при правени опити за дестабилизация винаги са изразявали ясната си позиция против подобни намерения.

КФН и БАДДПО още веднъж подчертават, че допълнителното пенсионно осигуряване у нас  функционира в съответствие с изискванията на КСО, утвърди се като основен и постоянно развиващ се елемент на българския пенсионен модел и се отличава със своята предвидимост и устойчивост.

Решения от заседание на КФН на 26 ноември 2014 г.

На заседанието си на 26 ноември 2014 г. КФН реши:

  1. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в коригирани проспекти за публично предлагане на конвертируеми привилегировани акции, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД;
  2. Допуска до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер 4 лица и 8 лица – за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Кандидатите, допуснати до изпит, ще бъдат уведомени за решението на КФН с писма.

Решения от заседание на КФН на 26 ноември 2014 г.

На заседанието си на 26 ноември 2014 г. КФН реши:

  1. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в коригирани проспекти за публично предлагане на конвертируеми привилегировани акции, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД;
  2. Допуска до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер 4 лица и 8 лица – за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Кандидатите, допуснати до изпит, ще бъдат уведомени за решението на КФН с писма.

Уведомление за извършване на дейност от Teletrade – DJ International Consulting Ltd. и „Телетрейд България” ЕООД

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и установени множество публикации за извършване на инвестиционни услуги и дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционни посредници, КФН уведомява инвеститорите за следното: „Телетрейд България” ЕООД, гр. София не e дружество, лицензирано от КФН и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Същевременно в КФН на 07.08.2012 г. е получена нотификация за Teletrade – DJ International Consulting Ltd. с адрес: Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Cyprus Securities and Exchange Commission, за услугите и дейностите, които възнамерява да извършва на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги. Тази нотификация е получена в КФН съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) във връзка с чл. 66 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Въз основа на това Teletrade – DJ International Consulting Ltd. с адрес: Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus има право, при условията на свободно предоставяне на услуги, да предоставя услуги и да извършва дейности, описание на които може да бъде намерено на интернет страницата на КФН, раздел „Нотификации”: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец октомври 1 застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България. Към 31 октомври 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 478.

През месец октомври 16 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 6 са отказалите се. Към 31 октомври 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1834.  

Няма нови застрахователи със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. През месец октомври общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.

През месец октомври 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да разшири дейността си на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 31 октомври общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 31.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Резултати от изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер

Резултатите на лицата, успешно положили изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер, проведен на 25 октомври 2014 г., са готови. Списъкът може да намерите на: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Spisak-s-rezultati-na-kandidatite-_3_.pdf

Данни за (пре)застрахователния пазар към края на месец септември 2014 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя за периода януари – септември 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2014 г.

Комисията за финансов надзор публикува резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието  на 2014 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През третото тримесечие на 2014 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 48 329 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 41 784 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2014 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 85 389 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2014 г. са общо 137 575. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 299 244 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2014 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” 

http://www.fsc.bg/2014-bg-949 и http://www.fsc.bg/2014-bg-948

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори на следното: инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

В тази връзка потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че следните дружества не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество:

1. TraderXP (TraderXP LTD)

2. „DEALERWEB” LTD

3. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД)

4. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД)

5. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;

6. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;

7. „Хотфорекс” (HotForex), Мавриций;

8. „СитиКепитъл” ООД, гр. София;

9. „Буллгериан Трейдинг Груп”, гр. София;

10. „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София;

11. „Инста София” ООД;

12. „Islandbay Services” Ltd. с търговско наименование Broker Capital;

13. „Брокерс Стар” ООД.

 

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111   

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.