Решения от заседание на 30.11.2021 г.


На заседанието си на 30.11.2021 г. КФН реши:

1. Издава на ЛУАИФ „Конкорд Асет Мениджмънт” АД одобрениe за делегиране на функцията по оценяване на част от активите на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.
Издава одобрение на промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.
 
2. Одобрява промени в устава на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.
 
3. Одобрява промени в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.                                     
 
4. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила” АД на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на управляваните от дружеството фондове за извършване на плащания.

КФН с участие в конференцията “България на европейската финтех карта”


На 23 ноември 2021 г. се проведе конференция на тема “България на европейската финтех карта” за представяне на Годишния доклад на Българската финтех асоциация за 2021. Събитието бе посветено на инвестициите в сектора и мястото на страната ни в Европа и света.
Финтех регулациите в небанковия финансов сектор бяха представени от  г-жа Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, която взе участие в конференцията.
Тя отбеляза, че последната година, белязана от пандемията Covid-19, не само промени нашето разбиране за реалността, но наложи нови правила и даде силен импулс на дигиталната трансформация в небанковия финансов сектор.
Г-жа Мужо очерта ключовите теми във финтех сектора за периода 2021-2025 година, а именно: създаване на „стратегическа автономия“,  гарантиране на равни условия, засилване на надзора от страна на ЕС, конкуренция и сблъсък на цифровите политики.
Тя обърна внимание и на стратегическите цели, заложени пред новия бизнес модел:
  • Финансова грамотност;
  • Диалог в рамките на създаване на екосистема от връзки в рамките на 2020-2030г. на тема „Финтех и създаване на условия за стимулиране на устойчиви бизнес модели чрез интелигентни регулации“;
  • Развитие на киберсигурността.
Г-жа Мужо завърши участието си с думите: „Ние сме тук заедно на тази конференция с отговорност, защото изграждаме нов стълб, който е много важен и необходим за устойчивото развитие и това е може би най-важната роля на Комисията за финансов надзор, предлагаща финансова стабилност в дългосрочен план.“
Видео от участието на госпожа Неда Мужо:
Видео от панела, посветен на регулациите във ФинТех сектора можете да видите тук.
Целият доклад за 2021 г. на Българската ФинТех асоциация е публикуван тук.

Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор взе участие с изказване в “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация”


В “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация“ за 2021 г., посветен на инвестициите в сектора и мястото на страната ни в Европа и света,  г-н Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие с изказване за финтех регулациите в небанковия финансов сектор в България и стратегията на регулатора за наблюдение на финансовите иновации.
В доклада, г-н Джелепов прави анализ и очертава успешното развитие на финтех сектора в България, високия технологичен прогрес в небанковия финансов сектор, регулациите на тези така важни иновации и дигитализации, Стратегията за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г., въвеждането на Innovation hub и последващото му развитие, както и цялостното бъдеще на финтех регулациите прилагани от страна на Комисията за финансов надзор.
Една от основните цели на Комисията е навлизането на повече иновации в застрахователния, инвестиционния и пенсионноосигурителния сектор в България, а заедно с това, интересите на потребителите да продължават да бъдат максимално защитени.
„За да бъдем в крак с новата дигитална среда и очаквания както на участниците, така и на крайните потребители, ние непрестанно трябва да оценяваме и, когато е необходимо, да коригираме регулаторната рамка, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели. С цел гарантиране и адекватна оценка на новите продуктови и бизнес модели, провеждаме регулярни проучвания как работят и как се прилагат и приемат иновациите сред подназдорните на Комисията компании. Допълнително, основна цел, поставена и от председателя на КФН, Бойко Атанасов е организирането и провеждането на образователни програми, целящи повишаването на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги.“ – отбеляза господин Джелепов.
Комисията за финансов надзор провежда последователната политика по отношение на иновациите и в отговор на пакета за цифрово финансиране, приет от Европейската комисия, КФН прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г. Тя се основава на предишната стратегия и очертава в дългосрочен план посоката, в която КФН ще се ангажира да развива своите надзорни дейности и да прилага хармонизирането на националната регулаторна рамка и практики в областта на финансовите иновации на ниво ЕС.

Изказването на г-н Джелепов относно ФинТех регулациите в небанковия финансов сектор може да прочетете тук.
 
Целият доклад за 2021 г. на Българската ФинТех асоциация е публикуван тук.

КФН с позиция в “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация”


В “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация“ за 2021 г., посветен на инвестициите в сектора и мястото на страната ни в Европа и света,  г-н Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие с изказване за финтех регулациите в небанковия финансов сектор в България и стратегията на регулатора за наблюдение на финансовите иновации.
В доклада, г-н Джелепов прави анализ и очертава успешното развитие на финтех сектора в България, високия технологичен прогрес в небанковия финансов сектор, регулациите на тези така важни иновации и дигитализации, Стратегията за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г., въвеждането на Innovation hub и последващото му развитие, както и цялостното бъдеще на финтех регулациите прилагани от страна на Комисията за финансов надзор. 
Една от основните цели на Комисията е навлизането на повече иновации в застрахователния, инвестиционния и пенсионноосигурителния сектор в България, а заедно с това, интересите на потребителите да продължават да бъдат максимално защитени.
 „За да бъдем в крак с новата дигитална среда и очаквания както на участниците, така и на крайните потребители, ние непрестанно трябва да оценяваме и, когато е необходимо, да коригираме регулаторната рамка, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели. С цел гарантиране и адекватна оценка на новите продуктови и бизнес модели, провеждаме регулярни проучвания как работят и как се прилагат и приемат иновациите сред подназдорните на Комисията компании. Допълнително, КФН организира и провежда образователни програми, целящи повишаването на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги.“ – отбеляза господин Джелепов.
Комисията за финансов надзор провежда последователната политика по отношение на иновациите и в отговор на пакета за цифрово финансиране, приет от Европейската комисия, КФН прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г. Тя се основава на предишната стратегия и очертава в дългосрочен план посоката, в която КФН ще се ангажира да развива своите надзорни дейности и да прилага хармонизирането на националната регулаторна рамка и практики в областта на финансовите иновации на ниво ЕС.

Изказването на г-н Джелепов относно ФинТех регулациите в небанковия финансов сектор може да прочетете тук.
 
Целият доклад за 2021 г. на Българската ФинТех асоциация е публикуван тук.

Председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов откри кръгла маса, посветена на „Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането“, организирана от ВУЗФ

Бойко Атанасов, председател на КФН

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab, съвместно с Българската фондова борса (БФБ), организираха кръгла маса на тема "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането".
Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, откри събитието. Той лично поздрави организаторите и доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, за инициирането на професионалния и експертен дебат, чиято цел е да се обсъдят аспектите и очакваните ефекти от Зелената сделка пред банковата и инвестиционната общност в България.
Г-н Атанасов заяви, че „Зелената сделка е огромен шанс за страната ни, защото тя може да бъде онзи катализатор, които ни е необходим, за да постигнем ускорен икономически растеж и съответно да повиши икономическото ниво на бизнеса и на важни икономически и социални процеси“. Той отбеляза още, че от една страна чрез европейския зелен пакт и посредством Плана за инвестиции за устойчива Европа, България ще получи големи инвестиции, а от друга, Зелената сделка ще даде стабилност и устойчивост на процесите по отношение на конкурентоспособността както в Европа, така и в национален мащаб, което ще се отрази на енергийната ефективност. Именно чрез Плана за инвестиции на зеления пакт, ще се създаде една рамка, която да улесни и стимулира публичните и частните инвестиции в прехода към независима, екологична и конкурентна икономика.
Председателят на КФН обърна внимание, че „на фона на турбулентните времена, в които живеем – времена на пандемия, икономически кризи и инфлация, финансовата общност трябва да има предсказуемост и готовност за предизвикателствата, които предстоят и пред които ще бъдем изправени в утрешния ден“.
Г-н Бойко Атанасов отправи и силно послание към участниците в дебата, че именно чрез дискусията и споделяне на различни експертни гледни точки ще бъдат очертани визията, стратегиите и съответно конкретните цели за бъдещето на финансовия сектор в резултат на Зелената сделка.
Заместник-председателите на КФН, ръководещи управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и управление „Застрахователен надзор“ също бях специални гости на събитието. Те се включиха в дискусията с представителите на инвестиционната общност за предизвикателствата, произтичащи от прилагането на новата регулаторна рамка, свързана с устойчивите финанси и възможностите за създаване и предлагане на нови финансови продукти. И г-жа Филипова и г-н Савов отбелязаха, че посоката на работа е за още по-добра информираност на участниците на пазара и на инвеститорите, така че да могат да преразгледат възможностите за устойчиви инвестиции. Именно поради тази причина от особено значение са ролите, които имат емитентите, включително и застрахователите  в процеса по преминаване към устойчиво инвестиране, както и инвестиционните посредници и управляващите дружества, които ще осигуряват необходимата информация на своите настоящи и потенциални клиенти за перспективата на устойчивите финанси.
В представителите на КФН изразиха увереност, че с общите усилия на бизнеса и регулатора ще се постигне необходимият баланс между бизнес дейностите, опазването на околната среда и социалните аспекти за осигуряване на трайна добавена стойност за българското общество.
Бойко Атанасов, председател на КФН

Решения от заседание на КФН на 25.11.2021 г.


На заседанието си на 25.11.2021 г. КФН реши:

1. Вписва Международна банка за икономическо сътрудничество, гр. Москва, Руска Федерация и издадената от банката емисия облигации в размер на 68 000 000 лева, разпределени в 6 800 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 10 000 лева всяка, с ISIN код BG 2100005219, с фиксиран   лихвен процент в размер на 1,15%, платим на всеки шест месеца в деня на изтичане на шестмесечния период и изплащане на главницата на падеж, със срок на облигационния заем – 36 месеца, считано от 01.06.2021 г. и с дата на падежа 01.06.2024 г., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 173, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
 
3. На основание чл. 25 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници да се прилагат опростени изисквания спрямо инвестиционните посредници: „Де Ново“ ЕАД, „Загора Финакорп“ АД, „Фактори“ АД, „ФК Евър“, „ЮГ  Маркет“ АД, „АБВ Инвестиции“ ЕООД, „Ъп Тренд“ ЕАД, „Кепитъл Инвест“ ЕАД и „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно закона.
 
4. Заличава „СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за издаване на лиценз.

Решения от заседание на КФН на 25.11.2021 г.


На заседанието си на 25.11.2021 г. КФН реши:

1. Вписва Международна банка за икономическо сътрудничество, гр. Москва, Руска Федерация и издадената от банката емисия облигации в размер на 68 000 000 лева, разпределени в 6 800 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 10 000 лева всяка, с ISIN код BG 2100005219, с фиксиран   лихвен процент в размер на 1,15%, платим на всеки шест месеца в деня на изтичане на шестмесечния период и изплащане на главницата на падеж, със срок на облигационния заем – 36 месеца, считано от 01.06.2021 г. и с дата на падежа 01.06.2024 г., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 173, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
 
3. На основание чл. 25 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници да се прилагат опростени изисквания спрямо инвестиционните посредници: „Де Ново“ ЕАД, „Загора Финакорп“ АД, „Фактори“ АД, „ФК Евър“, „ЮГ  Маркет“ АД, „АБВ Инвестиции“ ЕООД, „Ъп Тренд“ ЕАД, „Кепитъл Инвест“ ЕАД и „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно закона.
 
4. Заличава „СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за издаване на лиценз.

Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления на консолидирана основа за трето тримесечие на 2021 г. от страна на емитентите на ценни книжа


Комисията за финансов надзор обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за трето тримесечие на 2021 г. пред КФН и обществеността изтича на 29.11.2021 г.
Съгласно чл. 100 о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да представи на КФН публично уведомление/отчет на консолидирана основа за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2021 г. в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, за третото тримесечие на 2021 г., а именно до 29.11.2021 г. включително.

Решения от заседание на КФН на 23.11.2021 г.


На заседанието си на 23.11.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ.
           
2. Одобрява Проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2022 г.
 
3. Одобрява Павел Димитров за независим член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,92%, използван от  „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за изчисляване на допълнителна срочна пенсия за старост от „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.
 
6. Издава решение за вписване на Фонд за разсрочени плащания „Топлина“, управляван от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
7. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 23.12.2021 г. включително.
 
8. Спазва в надзорната си практика Насоките относно прилагане на стандартите за финансова информация (ESMA32-50-218), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, с изключение на:

  • преразгледаните насоки 5 и 6 и насока 6а, които ще спазва, считано от 01 януари 2022 г.;
  • насока 6б, която възнамерява да спазва, считано от 1 март 2022 г.;
  • насоки 2, 10 и 11, които не спазва поради липса на достатъчно човешки и финансови ресурси.
 
9. Изпраща писмо до „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на Съвета на директорите.
 
10. Изпраща писмо до „АЛИАНС БРОКЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 23.11.2021 г.


На заседанието си на 23.11.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ.
           
2. Одобрява Проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2022 г.
 
3. Одобрява Павел Димитров за независим член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,92%, използван от  „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за изчисляване на допълнителна срочна пенсия за старост от „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.
 
6. Издава решение за вписване на Фонд за разсрочени плащания „Топлина“, управляван от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
7. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 23.12.2021 г. включително.
 
8. Спазва в надзорната си практика Насоките относно прилагане на стандартите за финансова информация (ESMA32-50-218), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, с изключение на:

  • преразгледаните насоки 5 и 6 и насока 6а, които ще спазва, считано от 01 януари 2022 г.;
  • насока 6б, която възнамерява да спазва, считано от 1 март 2022 г.;
  • насоки 2, 10 и 11, които не спазва поради липса на достатъчно човешки и финансови ресурси.
 
9. Изпраща писмо до „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на Съвета на директорите.
 
10. Изпраща писмо до „АЛИАНС БРОКЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.